Studie+

Z-bloggen fra Studieplus

På denne side holder du dig opdateret om udviklingen af Z-udskrifter på det nye studiesystem.

Studie+ Z Bloggen

På denne side holder du dig opdateret om udviklingen af Z-udskrifter på det nye studiesystem.

Det bedste samlede overblik over Z-udskrifter finder du nu på https://www.ist.com/dk/z-blog/. Vi har stadig også en lang liste over alle CSV-dataudtræk.

Dels overføres gamle populære udskrifter, dels dannes der nye specifikt målrettet arbejdsgange i det nye system.

Ændringer skrives kronologisk i toppen af denne side.

For at komme med ønsker og fejlmeldinger, opret en supportsag.

5/12 2023: Fejlrettelse: Z494 og andre holdudskrifter har siden tidligst 21/11 manglet deres skoleforløbsrelaterede data, for eksempel speciale.

4/12 2023: De sidste Z-udskrifter er skrevet om til at bruge Lærepladsen.dk det drejer sig om Z8170, Z8171, Z8307, Z8310, Z8310A, Z8315 og Z8316. Z8307 og Z8310A har fået en ekstra kolonne der beskriver aftalen.

1/12 2023: Z8057 – Arbejdstimer pr medarbejder er blevet bedre til at håndtere overlappende lektioner, så en lærer ikke kan tælles dobbelt for undervisning. Desuden er rollerne U1, U2 og UF lagt til som undervisning, mens der er opstået en hjælpekolonne der fortæller, om begivenheden evt. mangler lokale og/eller elever så den måske ikke skal regnes som undervisning alligvel. 

Denne sidste hjælpekolonne er også sat på Z8157 Arbejdstimer pr medarb pr hold

1/12 2023: Z8232 GF2-aftaler er nu også omskrevet til Lærepladsen og er i samme ombæring blevet justeret til bedre at kunne finde ud af , hvor mange elever der har fået læreplads under grundforløbet.

28/11 2023: Opdateringen af Z8036 Onsdagsfravær og Z8046 Onsdagsfravær 2 introducerede at de begge gik i fejl. Det er rettet nu.

21/11 2023: Z494 og andre PDF-udskrifter og deres CSV-modpart har et uvist stykke tid undladt at vise lærestedsoplysninger hvis man afgrænsede med jokertegn på holdnavnet, for de EUD hold, der kom efter AMU hold (hvilket som oftest er sagen for AMU er som regel navngivet med numre og kommer alfabetisk først.) Nu er det rettet.

21/11 2023: Z8036 Onsdagsfravær og Z8046 Onsdagsfravær 2 bruger nu også aftaledata fra Lærepladsen. Begge tjekker blot eksistensen af visse typer aftaler. Før var det obligatorisk aftaletype 1081, 1082 eller 1083. Nu er det Skoleoplæring, Virksomhedsforlagt praktik eller Delaftaler under praktik.

20/11 2023: Z8198 Faktura til AUB for EUD kostophold og Z8054 Årselever Skolehjem finder nu også aftaledata fra Lærepladsen. Sidstnævnte tjekker blot eksistensen af en aftale, mens den første sætter navn på.

15/11 2023: Z8030 Alle elevernes skoleforløb (fuld historik) og Z8048 Skoleforløbselever er omskrevet til at finde virksomhedsinfo fra Lærepladsen. Z8048-feltet “obl_aftale_type” har nu ikke længere 4-cifrede koder, men en anden kodning. Læs mere i Z8048-vejledningen.
Det samme gælder Z8066 Holdelever med fremtidige hold og Z8266 Holdelever og fremt. hold SKT version .

14/11 2023: Z8504 FGU elever og forventet slut deler nu kode med Forløbsplaner og fuldtidstjekjobbet vedrørende FGUårselever, der har overskredet 2 års skole. Udskriften skulle gerne virke som før, men vi hører gerne om evt oplevet ændring.

10/11 2023: Omskrivningen af de sidste Z-udskrifter til lærepladsen er iværksat. I dag er Z8311 Holdelever med værge, lærested og kontaktinfo og Z8312 Alle holdplaceringer klar.

10/11 2023: En større ændring i går gav mange flere data på virksomhedsnavne/adresser etc på aftaler på de udskrifter, der er skrevet om til de nye læreplads-tabeller. Z800 og Z8300 har fået en mindre justering, så endnu flere aftaler har data med.
Andre udskrifter der blev påvirket i går var Z8300, Z8220, Z8105, Z801, Z8052 og Z8033GL.

1/11 2023: Rettelse: Z8509 Kvitteringsskrivelse vedr. nedsat tid medtog ikke alle skoleydelser i tilfælde hvor skoleydelsesdatoen ikke ligger inde i en bidragsperiode.

1/11 2023: Rettelse. C323 Holdoversigt havde den fejl at skoleforløbet kun blev vist, hvis der var mere end ét skoleforløb i spil til at blive vist ud for holdet.

31/10 2023: Efter en opdatering for en uge siden har Z8048 Skoleforløbselever ikke virket. Det gør den igen nu.

20/10 2023: Når Z494 og andre holdudskrifter vælger en aftale blandt flere, så proriteres fortsat aftaletyper med CVRnr højest, men nu prioriteres praktikker i udlandet næsthøjest, for de har et virksomhedsnavn, man kan forholde sig til. Først som tredje prioritet kigges på aftalens startdato.

17/10 2023 Z002 nedlægges, da brugerne nu har fuld funktionalitet til at køre eksamenstrækket fra brugerfladen.

6/10 2023: Z8509 Kvitteringsskrivelse vedr. nedsat tid matcher nu bedre takster med tilskudsmærkekombinationer.

30/9 2023: Rettelse: Visse holdudskrifter med under-hold, såsom Z130, kunne komme til ikke at vise alle hold under nogle helt specielle forhold.

11/9 2023: Ny udskrift: Z8205 Opkrævningslinjer på Hold hjælper skolen med at danne sig et overblik over status på opkrævningslinjer på aktiviteter. Den modsvarer Z8105, men handler i stedet om alle andre hold end AMU og ÅU.

8/9 2023: Z8507 FGU Nedsat tid hjælpeudskrift bruger nu ligesom fuldtidsindberetningen en lidt smartere måde at tilknytte skoleydelsen til et skoleforløb, hvis ikke der er en oplagt kandidat (ofte blev den allersidste tælleperiode i indberetningsperioden valgt)

7/9 2023: Z8504 FGU elever og forventet slut har fået et par justeringer – antallet af lukkede forhold kunne tælles forkert, og nu kommer der en bemærkning hvis eleven har forhold, der er ulovlige at have efter ÅP eller ÅB, eller hvis eleven får ÅP eller ÅB inden de to år er gået. I sidste tilfælde vises to års dagen som det manglende antal kalender dage inde i første ÅB/ÅP forhold.

18/8 2023: Z8050 Årselever Fuldtid og den forsimplede Z8050a viser nu produktionsmåned i datoformat, fx 01-01-2023 for at alle excelversioner læser det rigtigt. For bidragsperioder der går henover nytår fordeles nu restbidraget i det nye år og bidraget i det gamle.

17/8 2023: Aftalevisningen og virksomhedsadresser på holdudskrifter og Z625 er igen blevet forbedret, og PIU-aftalers virkeomhedsnavne dukker oftere op nu.

17/8 2023: Z800 Læresteder-liste  kunne fejle hvis aftalerne havde startdato efter slutdato.

15/8 2023: Z8504 FGU elever og forventet slut er ændret til at kære hurtigere, og i den forbindelse blev nogle knaster luget ud. Det tilhørender tjekjob kører også hurtigere.

9/8 2023: Mindre rettelse i måden, Z800 Læresteder-liste henter virksomhedsadresse på.

4/8 2023: Rettelse: Z250 dublerede indimellem skolefagskolonner.

29/6 2023: Z494 og muligvis andre holdudskrifter med aftaler fejlede, hvis man havde aftaler med startdato efter slutdato i sin tabel.

22/6 2023: Z800 Læresteder-liste er nu skrevet om til at hente aftaler fra en ny grænseflade. De andre udskrifter vil blive ændret løbende. Indtil da vil deres aftaledata mangle opdateringer yngre end for en uge siden, da skiftet skete.

I samme ombæring ændres også Z091, Z170, Z491, Z492 og Z494 til at se i den nye aftalestruktur.

8/6 2023: Z8105 Manglende opkrævningslinjer er blevet skarpere på at vise alle fag fordelt korrekt på holdplaceringer. Nye kolonner: Antal fag på holdplaceringen, arbejdsgiver/betaleradresser, fritekst og tilskud.

7/6 2023: Z8112 Bidragsperioder trak hidtil kun eksempler på varigheder/bidrag fra konkrete eleveksempler. Nu finder den standardvarighederne, og kun eleveksempler hvis de afviger herfra.

7/6 2023: Forskellige ændringer der ensretter fuldtidsårselevudtræk: Z8502 kommunalt bidrag antog før at man aldrig fandt på at nedsætte FGU-tid til UVM, det er rettet nu. Z8050a Årselever Fuldtid simpel tog ikke hensyn til nedsat tid. Hverken Z8050a eller Z8050 Årselever Fuldtid tog højde for den situation af man havde en bidragsperiode uden skoledage. Og Z8050 kom til at beregne for lavt bidrag når det både var nedsat tid og bredte sig over to kalendermåneder.

1/6 2023: Z8250 Karakteroversigt kan nu afgrænses med tom prdato. Det betyder at alle hold, der afgrænses på, får vist karakterer, og for alle elever i holdets periode.

1/6 2023: Z8229 Elevernes fagplaceringer viser nu CPR.

31/5 2023: Meritter fremgår nu også som gråmarkeringer i Z600 og Z601 Fraværsskema

25/5 2023: Årselevudskrifterne vedrørende Åben Uddannelse og AMU, Z8052/V og Z8053/V finder nu DS_nummeret via lokationen.

23/5 2023: Z8050, Z8502, Z8506 og Z8507 respekterer nu reglen om at FGU-elevers evt. nedsatte tid alligevel ikke træder i kraft, når TMK er FGUBA.

23/5 2023: Z8051 Årselever Skolepraktik viser nu bidragsmånedens startdato i sidste kolonne. Hvis ikke der findes eksempler på elever med bidrag Z8112 Bidragsperioder, vises nu antallet af tilskudsdage gange 0,005.

20/5 2023: Z8503 FGU Fravær er nu mere skarp på at det viste stamhold og primærafdeling er dem, der er gældende på dagen for fraværet. Afgrænsningen på afdeling indkredser en gruppe af elever, der så får vist deres fravær på tværs af egne afdelinger. Desuden medtages nu specialet på dagen.

15/5 2023: Ny udskrift: Z8502KP Kommunalt bidrag prognose. Den er en klon af Z8502, der har et fastlåst design, fordi den skal matche en skabelon, så Z8502KP er Z8502 tilføjet kommunenavn og med mere sigende kolonneoverskrifter.

15/5 2023: Z8311 Holdelever med værge, lærested og kontaktinfo medtager nu også indi_id og de første 6 tegn i CPR_nr uden bindestreg.

12/5 2023: Z250 Karakterudskrift er rettet – den fik ikke altid alle fag med.

10/5 2023: R115i, R116S og R117S er nu usynlige for FGU, fordi de enten er irrelevante eller pr definition bliver tomme på FGU skoler.

9/5 2023: Z8508 Afgåede elever udslusningstjek medtager nu årselevbidrag.

9/5 2023: Z8218 Lokalestatistik viser antal undervisningspladser og kan nu medtage elevtallet i den enkelte lektion (dog ikke fraregnet fritagelser).

9/5 2023: Z600 og Z601 Fraværsskema kan nu bestilles med flere end 8 lektioner – i så fald gøres fonten mindre for at blive på én side. Op til 14 lektioner pr dag i 5 ugedage går nu an inden den fejler.

5/5 2023: Ny udskrift: Z8509 Kvittering vedrørende elever på nedsat tid.

2/5 2023: Z8054 Årselever Skolehjem kan nu vælges at medtage produktionsmåned.

28/4 2023: Z8251 Meritoversigt er blevet optimeret, så der sjældnere opleves timeout.

14/4 2023: Z8030 – Alle elevernes skoleforløb (fuld historik) skifter overskrift i kolonne J – nemlig DS_nummer, der ændres til tilskudsafdeling. Så ret jeres robotter!

14/4 2023: Z8048 Skoleforløbselever medtager nu skoledagskalender

13/4 2023: Z8508 Afgåede elever – udslusningstjek viser nu kun de brugeraktive elever for de bestillere af udskriften, der har rettigheden “UDDATAPLUS,VIS_ALLE_INDIVIDER”

13/4 2023: Z597 Skema uden lærer/lokale er udvidet så den også viser fagløse skemabegivenheder.

12/4 2023: Månedsformatet på feltet bidragsmåned er rettet på Z8051 – Årselever Skolepraktik, så excel tolker det bedre.

12/4 2023: Z8030 – Alle elevernes skoleforløb (fuld historik) medtager nu omgænger J/N feltet på skoleforløbseleven.

5/4 2023: R117s Lærerstyret undervisningstid – prognose med detaljer manglede nogle elever med skemaløse skoledage.

3/4 2023 Z8033 AMU-overblik og Z8033GL medtager nu også elever, der mangler betalingsstatus i denne budgetudskrift, de de forventeligt kommer til at få en og blive indberetningsbare.

3/4 2023: Z8503 FGU Fravær kan afdelingsafgrænses og viser nu den dagsaktuelle afdeling pr elev, i stedte for blot at vælge den seneste for hver elev uanset dag.

29/3 2023: R117s Lærerstyret undervisningstid – prognose med detaljer kan nu også medtage de lektioner, der ikke bidrager til timetallet for lærerstyret undervisning.

27/3 2023: Z800 Læresteder-liste udvidet med tre felter: Specialebetegnelse, afsluttes og om den er aktuel.

23/3 2023: Z8050a Årselever Fuldtid simpel havde en fejl der lavede dublerede tal.

15/3 2023: R116, Z117, R116i og R117i er nu nedlagt og erstattet af R116s og R117s. De første to kiggede i det aktuelle skema, de næste i indberetningen, og de to ting har man andre værktøjer til. De nye udskrifter tager data fra nogle hurtige statistiktabeller, hvis data kun opdateres hver nat, men til gengæld matcher 1 til 1 med hvad næste indberetning af lærerstyret undervisning vil indeholde.

14/3 2023:  Z8503 FGU Fravær var lidt ulogisk i populationen, kun elever med afdeling var med, og eleven skulle være holdplaceret på en evt afgangsdato (ellers på dags dato). Nu er alle elever med skema i perioden medregnet, og deres eventuelle hold på førnævnte dato er vist.

14/3 2023: Z8050a Årselever Fuldtid simpel fejlede – det er rettet.

10/3 2023: Månedsformatet blev lidt skævt på Z8198 Faktura til AUB for EUD kostophold og Z8051 – Årselever Skolepraktik. De blev skrevet på engelsk, så der stod oct 2022 og may 2023 fx. Det er nu rettet til dansk og vil se mere rigtige ud i excel hos de fleste.

.

8/3 2023: Z8041 er genoplivet fra EASY-tiden. Den viser brobygningselever, og hvad deres første uddannelsesforhold på skolen har været siden.

8/3 2023: Z002 Eksamensudtræk: Sammentællingen af gamle prøver længst til højre var forkert, når eleven havde fortsætter-fag. Det påvirkede dog ikke, hvilke fag der blev udtrukket.

8/3 2023: Z8050a “Fuldtids-ÅE simpel” medtager nu produktionsmåned og produktionsandel.

3/3 2023: Z002 Eksamensudtræk tog indtil i går middag ikke højde for at gymnasieelever evt havde udtrukne fag på samme eller højere niveau næste år. De blev ændret til at blive vist med teksten “-højniv” eller “-fortsæt” i feltet jesprio. I nat kom så endnu en ændring for EUX. Der har den slags fag hele tiden været pillet ud af ligningen, men nu vises de også så man kan se, hvor de blev af. Og teksterne har fået fjernet bindestregen, da excel tolkede -højniveau som en formel.

1/3 2023: Z8103 mandagslisten tæller nu i stedet fagplaceringer på AMU- og ÅU-elever. Andre slags hold tæller stadig holdplaceringer.

28/2 2023: Z145 manglede nogle af de angivne kontaktoplysninger i CSV versionen, og kolonneoverskrifter er mere korrekte nu.

28/2 2023: Ny udskrift: Z8050V viser de varighedsuafhængige tilskud til indberetning på fuldtid.

25/2 2023: Fraværsudskriften Z601 rettet – viser nu summer af fravær i de grå kolonner.

24/2 2023: Z8508 “Afgåede elever – udslusningstjek” er rettet, så udslusningskoder parres med det rette af evt flere elevforhold på samme individ.

21/2 2023: Z8030 Alle elevernes skoleforløb (fuld historik) kan nu medtage aftale.

9/2 2023: Z8504 FGU elever og forventet slut og tjekjobbet vedrørende sammentælling af 2 år på FGU modregner nu også ÅB-forhold.

2/2 2023: Rettelse: Z110 Opgavestatistik manglede fag i headeren.

31/1 2023: Z8006 Medarbejderkompetencer medtager nu niveau.

30/1 2023: Z800 Læresteder-liste kan nu medtage, om eleven er booket på skolehjem.

27/1 2023: Z8307 Tjek for skoleforløbsplaceringer kan nu også medtage elever med afgangsdato.

20/1 2023: Z8050a Årselever Fuldtid simpel kan nu vælges at medtage TMK og rekvirent

18/1 2023: Fejlrettelse: AMU årselevlisterne Z8033 og Z8033GL har ikke vist bidrag siden 10/1. Det er fikset nu.

16/1 2023: Ny udskrift: Z8056 Lokale skolefag har fået en genoplivning fra EASY-tiden. Se alle jeres skolefag over nummer 50.000.

16/1 2023: Z8230 Uddannelsespålæg medtager nu også elever der er indmeldt, men ikke startet endnu. De uddannelsespålæg der optræder i denne udskrift og i Z8312 respekterer nu at der evt findes en udløbsdato på udd.pålægget.

16/1 2023: Z8170 og Z8171 Handleplansudskrifterne for grundforløb medtager nu elevens evt. aktuelle skoleforløb.

12/1 2023: Fuldtids-åe-udskriften Z8050 har nu en kolonne med det på tælledatoen aktive stamhold.

10/1 2023: AMU-årselev-budgetudskrifterne Z8033 og Z8033GL medtager nu også aktiviteter, hvor fag/uddannelses-kombinationen ikke er tilladt i UMOen. Vi har i praksis oplevet at den tabel her i starten af året ikke er opdateret med nye gyldigheder. Der kommer således flere årselever med end tidligere. I bemærkningskolonnen vil disse nye data stå med status ‘Fag/udd kobling udløbet’ (hvis der tidligere år har været en) eller ‘Fag/udd kobling findes ikke’. Man kan således frafiltrere dem og få det gamle output.

9/1 2023: R116 og R117 vedr. lærerstyret undervisning finder nu igen data direkte i driftsdata, så når du sidder og retter skema, vil du med det samme kunne se resultatet i R-udskrifterne. Ulempen er, at udskrifterne nu er langsommere, så bestil for en afgrænset periode.

5/1 2023: C323 Holdoversigt kan nu afgrænses på aktivitetstype

4/1 2023: Z8312 Holdplaceringer har nu Skolehjem/Skolehjemsårselev Ja/Nej felter.

4/1 2023: Z8500 FGU Elever – viser nu elevens sidste stamhold.

4/1 2023: Z8230 om Uddannelsespålæg medtager nu skolens og jobcenterets kontaktpersoner.
3/1 2023:
AMU-årselevudskrifterne Z8033 og Z8052 medtager nu aktivitetsbetegnelsen

3/1 2023: Fuldtids-årselevudskrifterne Z8050 og Z8050a medtager nu navision-projekt.

2022:

21/12 2022: Z625 AMU-pristilbud medtager nu tillægspriser

16/2 2022: FGU-skolerne kan nu tjekke udslusning på den nye udskrift med afgåede elever, Z8508. Men EUD kan selvfølgelig også bruge den.

15/2 2022: Z582 elevskema havde alligevel ikke alle STAM-hold med. Det har den nu.

13/2 2022: Den gamle udskrift til analyse af elevers karrierer, Z445 er udkommet i tre varianter. De to andre hedder Z445S (med særlige SOSU-kolonner) og den mere rå, men detaljerige Z445D, der er mere egnet til selv at analysere videre med fx Pivot.

13/12 2022: Z8082 medarbejderdata medtager indi_id

13/12 2022: Z8052 medtager navision-projekt.

13/12 2022: Z8233 “Indberetning af risiko for frafald til Ungedatabasen” kan nu afgrænses på en vilkårlig periode, ikke kun kalenderåret 2021.

13/12 2022: En fejl er rettet så retten til at se medarbejder-CPR nr på Z8004 og Z8082 kun følger medarbejder-CPR-retten, og ikke også kræver elev-CPR retten.

12/12 2022: Z8101 AMU-bedømmelser kan nu medtage ikke-indberetningsklar elever, afgrænses på afdeling og desuden udelukker den fiktive CPR-numre.

8/12 2022: Lokale fag er nu undtaget fra Z8319

8/12 2022: Z8054 medtager nu navision-ansvar

7/12 2022: Karakterudskrifterne Z250/Z251 kan nu afgrænses på fontstørrelse, hvis man gerne vil se tabellen fylde mere på siden (eller mindre)

29/11 2022: Et nyt felt, der er tilgængeligt fra nu af, er dødsdato på personer. Pt udskrives døde personer ikke for udskrifterne Z800, Z8066, Z8082, Z8212, Z8220, Z8251, Z8266, Z8311, Z8312, Z8386, Z8387 og Z8500, Giv os et praj, hvis det engang i fremtiden ville give mening alligevel at udskrive døde personer, hvis man vælger en pr.dato der ligger før dødsdatoen.

27/11 2022: Z8033 AMU-overblik viser nu tre nye kolonner: Indkvartering ønskes, transportbesvær og ankomstdato. Desuden vises flygtningetilskuddet kun hvis der er SFI-indberetningsprincip på.

24/11 2022: En række udskrifter er rettet til mht hvilke navnebeskyttede elever der vises for hvilke brugere på udskrifterne. I samme ombæring er en fejl i Z8502s CPR-afgrænsning rettet, og Z8507 fejler ikke mere.

22/11 2022: Z8052 har fået slutdato med. Desuden kan man fravælge at se varighedsuafhængige tilskud (gør udtrækket hurtigere) og tilvælge at se lånefag.

21/11 2022: Z8082 medtager nu ose_formål fra de gamle ansættelsesforhold-SCL-oplysninger.

18/11 2022: Z8139 er blevet tunet til at køre lidt hurtigere.

18/11 2022: Ny udskrift: Z625 AMU-pristilbud er en pæn pdf med prisen for kurset pr kursist udspecificeret. Den har været ude et par dage, men i dag rettes de fødselsfejl, vi har fundet.

17/11 2022: Rettelse: Z8504 viste ikke datoer i kolonnen med forventet_slutdato

4/11 2022: Rettelse Z8066 har manglet lærestedet siden 28/10.

4/11 2022: Rettelse: Skemaudskrifter pr lokale fejlede på nogle skoler hvis du sagde ja til kun at se lokaler med undervisningspladser.

28/10 2022: Z8252 fejl, der gjorde at karakterer givet på holdets sidstedag ikke kom med, er rettet.

28/10 2022: Z8139 er udvidet med skoleperioden NS

25/10 2022: Ny udskrift: Z8007 er blevet genoplivet. Den viser et overblik over noter.

17/10 2022: Ny udskrift: Z8507 viser nu i detaljer hvordan nedsat tid har påvirket årselev-indberetningen for FGU.

14/10 2022: Z600/Z601 har fejlet, men virker nu og kan i tillæg sorteres efter fornavn, efternavn og CPR.

12/10 2022: R116/R117/R117x bruger nu vores statistiktabel til at beregne lærerstyret undervisning efter 1/7 2018. Dermed er dataene i udskriften muligvis et døgn om at blive opdateret fra du retter i data. Til gengæld bliver de mere korrekte ud udskriften kører hurtigere.

12/10 2022: Z801 kan afgrænses på CVR og man kan fravælge medarbejdere med Nej til Samtykke. Nye felter: P-enhed, skolefag, tilmeldingstype og Samtykke.

11/10 2022: Z-udskrifter ignorerer nu de gamle EASY-kontaktoplysninger og dedikerer sig til at finde telefon/mail via PRIM og PRIT-kontakten, tastet i Studieplus.

10/10 2022: Z494 og andre holdudskrifter: Rettelser af CPR-visning. Desuden vises KUN PRIM/PRIT kontaktoplysninger.

7/10 2022: Z8230 uddannelsespålæg medtager nu navnet på elevens sidste skoleforløb.

5/10 2022: Z494 og andre holdudskrifter, der viser skolperiode, speciale etc, går nu videre end afgrænsningsperioden for at finde skoleperioden. Hvis der ikke er et i afgrænsningsperioden, ledes først efter det seneste før perioden, dernæst det sidste efterperioden, på samme elevforhold.

4/10 2022: Z8226 gik i fejl, men er nu fikset.

29/9 2022: Nu kan Z-udskrifter kun afgrænses på et enkelt CPR hvis man har ret til at se følsomme elevdata – det gælder studiekort, Z130, Z145, Z494, Z8066 og Z8266.

27/9 2022: Mindre fejl rettet i Z8082, så lidt for mange medarbejdere kom med i forhold til datoafgrænsningen.

27/9 2022: Karakterudskriften Z8252 medtager nu også hold af typen STAM.

23/9 2022: Elevskema-udskriften Z582 kan nu afgrænses på en enkelt elev med CPR-nr (hvis man har ret til følsomme elevdata) Det kan fx bruges til at tjekke elever i forbindelse med lærerstyret undervisning.

21/9 2022: Ny udskrift: Z8033gl er en genetablering af Z8033, som den virkede for en måned siden, hvor de varighedsuafhængige takster stod i hver sin kolonne – der var nogle der foretrak denne måde at tælle potentielle takster på.

21/9 2022: Z8393 kan nu medtage aflyste kurser.

21/9 2022: Ny udskrift: Z8319 viser hvilke hold, der mangler at få udskrevet U600 beviset.

21/9 2022: Ny udskrift: Z8233 Indberetning af risiko for frafald til Ungedatabasen

20/9 2022: Z002 eksamensudtræk er opdateret til at gælde vintereksamen når der kommer prøveudtræk. I outputtet kommer der nu også CPR, antal udtrukne prøver, antal prøver ialt i elevens uddannelse, samt antal ekstra a-fag.

16/9 2022: Z8226 med dagens elevfravær meldt fra eleverne. Her kan man nu udvide med dagens udeblevne, uanset om de har meldt sig selv fraværende. Desuden medtages tlfnr, stamhold og afdeling.

16/9 2022: Fejlrettelse: Z8300 med elever på aftaler, der mangler skoleforløb havde ikke alle elever med.

12/9 2022: Z170 manglede uddannelsesnr på EDUP-elever.

9/9 2022: En GDPR justering er i gang på især udskrifter i udskriftsgruppen Z-udskrifter. I den forbindelse har nogle af udskrifterne mistet afgrænsningen “medtag navnebeskyttede data”.  I første omgang Z8300, Z8305, Z8305V, Z8306,Z8307, Z8310, Z8310A, Z8311, Z8312, Z8313, Z8315.

5/9 2022: EN10A og Z8228 så bort fra visse hold i fraværsstatistikken. De havde en variable stående i deres aktivitetsafdeling, der indikerede at de bruger ugebaseret fravær. Men det er der ingen, der gør. Alle bruger skemabaseret fravær, så det felt ignoreres nu, og flere hold er med i udskrifterne.

31/8 2022: Z8506 medtager nu tælledato og placerer FGU-ydelserne ligesom indberetningen.

30/8 2022: AMU-årselevudskrifterne Z8033 viser nu ligesom Z8052 en linje pr mulige varighedsuafhængige tilskudsmærke. Således kan man få en beløbssum ved at gange bidragskolonnen (enten prognose eller realiseret) med summen af takstkolonnerne. Begge udskrifter medtager nu holdets projektområde.

26/8 2022: Ny udskrift: Z8232 viser GF2-elever og hvorvidt de har indgået en aftale undervejs.

26/8 2022: Z8318 ugeoverblik over Åbent Værksted har nu ugenummer med og pivot-skabelonen er opdateret.

25/8 2022: Ny udskrift: Z8230 viser elever med uddannelsespålæg. Den er i Z-udskriftsgruppen Z-elevfølsom.

25/8 2022: Z8506 fejlede efter en opdatering i sidste uge, det er rettet nu.

24/8 2022: Z8229 er den første udskrift, der er GDPR-justeret efter nyeste definition: Som udgangspunkt vises folkeregisternavn aldrig. Det er kun navnebeskyttede uden kaldenavn, der undlades fra udskrifterne i gruppen Z-udskrifter, og de undlades altid for medarbejdere uden ret til følsomme elevdata. Andre brugere kan tilvælge dem med medtag navnebeskyttede elever-afgrænsningen – hvis navnebeskyttede elever uden kaldenavn vises, er det med tomt navn. Andre udskrifter følger de kommende uger.

23/8 2022: Z8502, Z8506 og Z8050 fordeler nu årselevbidraget efter evt nedsat tid for FGU-elever.

22/8 2022: Z8048 medtager nu cvrnr og indi_id.

18/8 2022: Fejlrettelse – EDUP elevnavne kom ikke ud på Z170.

15/8 2022: Ny udskrift: Z8252 er en ny Karakterstatistik , der viser alle karakterer på tværs af skolen

12/8 2022: Ny udskrift: Z8231 viser alle skemabegivenheder, hvortil der er tilføjet skemanoter.

12/8 2022: Ny udskrift: Z8318 giver et uge-overblik for Åbent Værksted. Inde på vejledningen finder du en pivot-skabelon, der kan bruges med dine egne Z8318-data.

11/8 2022: RKV medregnes ikke længere i R116, R117 og R117i

10/8 2022: Z002 er kommet længere i forberedelserne til næste eksamensperiode. Denne ændring har handlet om at sikre sig, at de gamle prøveresultater og meritter ikke siden er blevet overgået af, at man siden har haft faget på et højere niveau.

9/8 2022: Z8393 har tidligere kunnet vis holdets mest brugte lærer og lokale. Nu tages der også hensyn til det mest anvendte på det enkelte fag, hvis man vælger at vise fag. Desuden er der rettet så bemærkningsfeltets returkarakterer ikke ødelægger csv formatet. Endelig kommer holdets start og slut nu også ud i et format med bindestreg, så Excel opfatter det som en dato.

8/8 2022: Nogle foretrækker punktummer i stedet for bindestreg i datoerne (pænere i flettebreve) så holdplaceringernes datoer findes nu i det format på Z8311 og Z8312.

5/8 2022: Der har været knas med billeder på holdudskrifter, der skulle være løst nu.

5/8 2022: Sommer-opdatering! Alt sommerarbejdet udgives samtidig. Her er ændringerne der kommer:

  • Ny udskrift: Z251 er genoplivet – karakterlisten svarer til Z250, men er drejet således at fagene står i venstre kolonne med eleverne som kolonneoverskrifter. Således kan du få et faggennemsnit i sumkolonnen.
  • Z8386 kan nu fravælge elever, der er gået ud.
  • Formateringen i Z8220 er ændret, så det bliver mere rigtigt i Excel.
  • Z086 kan nu undlade at vise billedet.
  • Z8224S medtager afgangsdato.
  • Z492 medtager nu fra/tildato og holdnavn i CSV linjerne, og husnummer manglede.
  • Ny udskrift: Z8229 viser elevers fagplaceringer.

27/6 2022: Nu fraregner Z8504 udover de skoleforløb, man har valgt at fraregne, både ÅP, KF og FL skoleperioder. De tre opsummeres så i ekstra nye kolonner, der viser dels antal dage de står for i alt og alt af de dage, der er passeret.

27/6 2022: Uddannelsesaftaler medregnes nu, selvom de kun varer en dag – blot de ikke har afslutningsårsag. Det rammer udover indberetningstjekjobs også 6 udskrifter: Z8066, Z8266, Z8198, Z8310/A og Z8316.

24/6 2022: Ny udskrift: Z8317 til kontrol af AMU-kursister med status “Beskæftiget i Danmark”.

22/6 2022: Z8506 FGU-skoleydelser medtager nu en kolonner, der beskriver hvornår Studieplus og Agidon hhv indberetter beløbet. Fra og med beløb med optjeningsdato 16/9 2021 indberettes de ens. Men før da var der forskel.

22/6 2022: Z170 kan nu medtage bemærkningsfeltet fra bookingen.

16/6 2022: Fejlrettelse: Z8506 fejlede.

16/6 2022: I løbet af denne uge og frem mod 23/6 har vi lempet på GDPR-beskyttelsen af navnebeskyttede elever i en række CSV-udskrifter, der er i udskriftsgruppen Z-udskrifter. Nu vil navnebeskyttede elever med kaldenavn ikke blive udeladt af populationen for medarbejdere uden ret til følsomme elevdata. Med mindre der findes en dedikeret afgrænsning til at udelade dem. Således udelukkes kun nb. elever uden kaldenavn for medarbejdere uden eledata ret. Desuden vil afgræsningen på antal CPR cifre heller ikke styre, om andre følsomme data vises på eleverne, såsom SPS, adresse osv. Igen er det kun den dedikerede afgræsning til at udelade nb. elevers elevdata, der kan det.

15/6 2022: Z170 rettet, så fornavnet på skolehjemsgæster stod også på efternavnets plads.

11/6 2022: Skemaudskrifterne Z5xx og fraværsprotokollen Z600 er nu GDPR-sikret, så man kun ser navnebeskyttede elever hvis man har ret til elevfølsomme data eller eleven har et kaldenavn.

10/6 2022: EN10A er blevet lidt bedre til at finde de timer, der bør fraværsregistreres, og til at medregne åbent værksted.

3/6 2022: Karakterlisten Z250 er nu GDPR sikret således at medarbejdere uden ret til følsomme elevdata kun vil få navnebeskyttede elever ud på listen hvis de har et kaldenavn.

1/6 2022: Fejlrettelse: Moduler har været dubleret ud på flere aftaler siden seneste ændring af Z8316 (Elektrikere til EVU) for en måned siden. Det er der rettet op på nu, så modulet kun optræder med den aktuelle, alternative seneste aftale.

31/5 2022: Z8112 medtager nu navisionansvar

31/5 2022: Z002 er blevet gjort klar til næste eksamenssæson, med et par opdateringer.
På EUX:
Dels at meritter også kan tælle som gamle prøver. Dels om, at det er feltet Eksamen, der afgør om en gammel merit skal gælde (karakterer skal have hak i feltet medtæller_eksamen, og være af en eksamenstype). Dels at gamle prøver på lavere niveau end nu udtrukne fag skal ignoreres. Dels skal en gammel prøve være taget på hovedforløb.
På GYM:
En fejlrettelse der gjorde at flere perioder på samme fag ikke blev regnet som samme fag. Meritter/fritagelser tæller også her nu med i optællingen af antal prøver i alt på eksamensbeviset. At de meritter ikke kan tilhøre skolefagene ‘06672’, ‘06639’, ‘06697’, ‘05257’, ‘05731’, ‘08068’. De meritter må heller ikke være på fagniveauer der overgås af nuværende eksamener. Igen er det feltet Eksamen, der tæller om en merit har indflydelse. Gamle karakterer må ikke være med karakterværdien SY eller EJ. For karakterer ses på feltet Medtæller_eksamen

26/5 2022: Z8001 medtager nu aktivitetstype.

26/5 2022: Følgende udskrifter kan nu afgrænses med % i stedet for blot 1 hold: ‘Z070′,’Z071′,’Z072′,’Z073′,’Z074′,’Z075′,’Z076′,’Z083′,’Z084′,’Z085′,’Z086′,’Z087′,’Z088′,’Z089′,’Z090’.

26/5 2022: Z600 og Z601 har ikke virket i denne uge, men er nu kørende igen. Den er GDPR sikret nu på den måde at hvis man ikke har ret til elevdata ser man ikke navnebeskyttedes telefonnumre, og man få slet ikke den navnebeskyttede præsenteret, hvis eleven ikke har et kaldenavn.

26/5 2022: Z8431 medtager nu formål, ansvar, projekt og art fra navision.

23/5 2022: Z145 holdlisten er genoplivet. Den viser blandt andet elevernes studiestart og ÅE-revkirent i pæn PDF, men også CSV.

20/5 2022: Z8312 medtager nu adresse, værge og SPS på navnebeskyttede hvis man har ret til at se det selvom man skulle have valgt blot at se 6 eller 0 CPR cifre.

19/5 2022: Justering af holdudskrifter, så du kun ser adresse og værge på navnebeskyttede elever, hvis du har ret til elevfølsomme oplysninger. SPS ser du på ingen, hvis du ikke har ret til elevfølsomme data. Uden den rettighed får du kun navnebeskyttede elever med på klasselisten, hvis de har et kaldenavn.

17/5 2022: Z8228 og EN10, der begge kigger efter manglende fraværsregistreringer, gør det begge nu på en mere effektiv måde, ligesom 2.5 tjekjobbet i AMU-indberetningen.

13/5 2022: Z800 fejlede efter opdateringen 5/5, men virker nu igen.

10/5 2022: Z8225 viser nu fagets kortbetegnelse og varighed, samt oplysning om, hvorvidt fagets tilknytning til uddannelsen er udløbet i kalenderåret. Desuden kan den udvides med Åben Uddannelse-fag

10/5 2022: Ny udskrift: Z8228 viser skemabrikker, hvor der ikke er ført fravær.

10/5 2022: Z8052 viser nu også varighedsuafhængige tilskud. Det gør den for at man bedre kan afstemme beløb ud fra taksterne. Z8052V der zoomer ind på varighedsuafhængige tilskud består som den er.

10/5 2022: R116i og R117i havde en fejl så ikke hele indberetningen af Lærerstyret undervisning blev vist (nogles indberettede GF1 undervisning kom ikke med ud). R116 og R117 er også rettet, så der ikke kun vises elever med kvalifikation eller uden afgangsårsag. På den måde ligner R116/7 indberetningen mere.

6/5 2022: EN10 viser nu aktiviteter og skoledage, der mangler at få dannet tilstededage, ligesom AMU-tjekjobbet 2.4. Den nye udskrift EN10A viser så det samme som tjekjobbet 2.5 med manglende fraværsregistrering. Begge er dog fleksible i forhold til bestillingsperioden.

5/5 2022: Holdudskrifter kunne fejl hvis der var slaviske bogstaver i elevnavne. De ændres nu til deres danske pendanter.

5/5 2022: En række udskrifter kunne fejle hvis en praktikaftale startede efter den sluttede (!). Så hvis du har oplevet fejl i Z800, Z8048, z8304, Z8310A eller Z8312, så prøv igen.

5/5 2022: Holdudskrifter viser nu kun navnebeskyttede elever, hvis man har ret til at se dem eller eleven har et kaldenavn. Det er Z0xx, Z1xx og Z49x

3/5 2022: Z8393 vider nu FKB.

2/5 2022: Ny udskrift: Z8227 viser elever der er under 18 eller umyndige, som mangler værger eller kun har 1 værge. Udskriften er i en ny udskriftsgruppe, Z-elevfølsom.

29/4 2022: Z8316 medtager nu også moduler taget efter aftalens ophør. Det kan blive aktuelt for en en elev med kort aftale.

28/4 2022: Z8300 medtager elevtype og CPRnr.

25/4 2022: C323 medtager nu ringesystem, skoledagskalender og ringetidssystem.

25/4 2022: Z8225 medtager nu det, vi kalder ‘Moder-FKB‘, som findes via AMU-målet. Desuden begrænses udskriften nu til formålsgruppe 27, dvs AMU.

21/4 2022: Z8082 fejlede i går, hvis man rammer medarbejdere med ansættelsesoplysninger, der sluttede før de begyndte (!). Den databasefinurlighed tages der nu højde for.

20/4 2022: Z8503 FGU fravær er nu oversat til at bruge vores fraværsstatistik-tabel. Det sikrer at resultatet er mere korrekt og matcher fraværsvinduet i Studie+. Desuden kører trækket hurtigere. Ulempen er at ændringer først slår igennem efter næste nat, og at man pt ikke kan bestille før sommeren 2021.

20/4 2022: Ny udskrift: Z8060 kvalifikationer er nu oversat fra EASY-tiden.

20/4 2022: Z8082 Medarbejderoversigt viser nu medarbejdertype, og medtager ikke længere afdelinger, der ikke overlapper med afgrænsningsperioden.

20/4 2022: Z170 Skolehjemsstatus kan nu afgrænses på en bygning og har fået en GDPR justering. Desuden fraregnes inaktive senge/værelser.

13/4 2022: Z8086 Viser nu fraværet på en lidt anden måde. Hver fraværstype får sin egen kolonne, så det skulle gerne være nemmere at regne på.

9/4 2022: Z8218 kan nu medtage holdene i lokalestatistikken.

8/4 2022: Z801 om AMU arbejdsgiveres elever på skolen medtager nu elevens periode på holdet.

8/4 2022: R117x der er en støtteudskrift til indberetning af lærerstyret undervisning, medtager nu også skemabegivenheder, der mangler fagtilknytning.

6/4 2022: Ny udskrift: Z170 Skolehjemsoverblik – Giver dig et overblik over beboere på skolehjemmet pr dags dato.

6/4 2022: Z8082 medarbejderlisten kan nu udvides til at vise alle afdelingstilknytninger under medarbejderens ansættelsesforhold.

6/4 2022: Den nye Z801 fra 31/3 blev altid tom pga en fejl. Prøv igen i dag onsdag.

1/4 2022: Holdudskrifter var i stykker det meste af dagen men virker igen.

1/4 2022: Z349 og Z449 til overblik over mesterlære- og FGU-produktionselever, tæller nu antallet af undervisningsuger ud fra årselevbidraget, ikke antallet af skoledage i løbet af deres undervisnings-perioder.

31/3 2022: De fem holdudskrifter der har CSV output er nu også med på siden Dataudtræk i overblik

31/3 2022: Ny udskrift: Z801 er lidt en AMU-pendant til Z800, der viser aftaler. Den har en linje pr arbejdsgiver/elev/hold-kombination. Så den giver et overblik over hvor mange kursister, arbejdsgiveren har i gang på skolen.

31/3 2022: Ny udskrift: Z8224S er en søsterudskrift til fraværsudskriften Z8224, der i stedet drejer rundt om elevernes skoleforløb, ikke hold. Begge viser nu kun tallene med 1 decimal.

30/3 2022: Z8050a og Z8051a viser nu taksterne der gælder på indberetningsdagen, ikke tælledagen.

29/3 2022: Z8502 er flyttet til udskriftsgruppen Z-indberetning

29/3 2022: Z8036 kører nu hurtigere, ligesom Z8046. Sidstnævnte medtager nu også elevens efternavn.

29/3 2022: Z8057 og Z8157 kan nu også begrænses til kun at vise begivenheder med JA til at generere timeposter.

23/3 2022: Z8500, Z8312 og Z8311 medtager nu elevernes lokale afgangsårsag.

22/3 2022: Z136, Z002, Z8250 og Z8251 er blevet justeret så en undervisningsfritagelses-startdato kun gælder undervisningsfritagelsen ikke også eksamensfritagelsen.

17/3 2022: Z8046 er ændret til at køre hurtigere, så den ikke så ofte går i timeout-fejl. Virkemåden er uændret.

15/3 2022: Z8004 medtager nu projektområde fra aktiviteten.

14/3 2022: Vi har ændret måden hvordan man registrerer et uddannelsespålæg på eleverne. Det er Z8312 nu rettet til at understøtte. (Førhen var det en særlig slags note.)

14/3 2022: Z492 medtager nu ankomstdato (fx AMU-elever der skal på skolehjem) og værelsesnummer. Både på PDF version (til højre for CPR) og i CSV.

10/3 2022: Rettelse: R117i fejlede, men er nu rettet.

8/3 2022: Ny fraværsudskrift: Z8226 viser elevernes indmeldte fraværsårsager på dags dato.

4/3 2022: Ny AMU-udskrift: Z8225 viser dig hvilke fag du skal udbyde indenfor kalenderåret, ud fra de FKB, skolen er godkendt til.

3/3 2022: Fire tjekjobs omkring skolepraktik samt en række Z-udskrifter ignorerede totalt aftaler med afslutningsårsag 1107. Nu medtages de, men alle aftaler, der starter og slutter samme dag, regnes nu for annullerede og ignoreres i de bemeldte jobs. For Z-udskrifterne drejer det sig om: Z8066, Z8198, Z8266, Z8310, Z83190A, Z8316. Tjekjobbene for skolepraktik er 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 .

2/3 2022: Z425-vejledningen er nu opdateret til at vise hvad studieplus versionen viser.

1/3 2022: Z8502 erstatter nu startdatoen med 16/12 året før det afgrænsede finansår, hvis eleverne startede før da. Det er rettet for at tilpasse sig kravet for indberetningen fra ministeriet.

11/2 2022: Z8224 er en ny fraværsudskrift der fokuserer på eleverne på et hold.

11/2 2022: Z8086 er tilbage! Vi har lavet en statistiktabel over indeværende skoleår, som gør, at fraværsstatistikker kan køres med en fornuftig responstid. Se vejledningen for hvordan datasættet er bygget op. Dette er en version 1.0, der helt sikkert bliver udviklet videre, ligesom der også åbner sig døre for anderledes afarter af fraværsstatistik. Desuden er det et korrekt beregnet fravær i forhold til dobbelt skeamlægning etc., som Z8086 i tidligere versioner ikke kunne tage højde for.

10/2 2022: Ny udskrift: Z8171 er genoplivet efter EASY-tiden. Det er den udskrift til Handleplan for Øget Gennemførelse, der tog fat i et optag af GF2‘ere og undersøgte deres evt frafald. En lille rettelse af Z8170 (GF1) der i sjældne tilfælde gav dubletter, er fjernet.

10/2 2022: Ny udskrift: Z8006 viser medarbejdernes kompetencer i forhold til XPRS, eksamen og undervisning

10/2 2022: Endnu 11 udskrifter er rettet i forhold til at skjule navnebeskyttede data. Det er udskrifterne i Z-udskrifter-gruppen der ligger mellem Z8315 og Z8506 i nummerfølgen

10/2 2022: Fejlrettelse i CPR visningen på Z8046, Z8266 og Z8312.

9/2 2022: Z8105 kan nu også medtage dels Åben uddannelse, dels alle fag.

8/2 2022: Udskrifterne er i dag landet i forskellige brugergrupper. Således giver gruppen Z-udskrifter ikke ret til næsten alle udskrifter længere. Nye grupper er : Z-grænseflade (fx R116), Z-indberetning (fx Z8050), Z-timer (fx Z8004), Z-medarbejder (Z8082) og Z-eksamen (Z002). Fælles for dem, der er røget i nye grupper er generelt, at de altid vil vise alle elever/medarbejdere. Mens dem i Z-udskrifter kun vil medtage navnebeskyttede personer hvis man både vil vise dem og har ret til at se personfølsomme data.

8/2 2022: Mere GDPR-sikring af udskrifter: Z8066 og Z8266 undlader nu navnet på navnebeskyttede, med mindre man både vil og må se dem. Og ligeledes de ændringer, der gør, at man overhovedet kun ser navnebeskyttede elever hvis man både vil og må se dem, på Z8266, Z8300 og alle udskrifter fra Z8305-Z8313.

7/2 2022: C323 kan nu medtage hyppigst skemalagte lærer på det enkelte hold, hvis man vælger at medtage detaljer. Z8103 medtog også de uger, hvor en aktivitet faktisk ikke var i gang. Det er reduceret nu.

7/2 2022: R117x havde nogle dubletter, der er fjernet nu.

3/2 2022: Z8004 har dels fået mulighed for at ekskludere timer, hvor lærerens rolle ikke har J til at generere timeposter, dels en fejlrettelse, så aktivitetsafgrænsningen virker korrekt (timerne fordeles nu ens, uanset om der er afgrænset eller ej)

2/2 2022: Endnu 10 udskrifter er blevet mere GDPR-sikret ved at få afgrænsningsmuligheden om man vil se navnebeskyttede personer i sin population eller ej (dvs rækkeantal). Desuden betyder valget af 0,6 eller 10 CPR cifre også noget for, hvilke andre følsomme elevdata, der vises for de navnebeskyttede (altså kolonneindhold). Og medarbejdere uden ret til følsomme elevdata vil aldrig kunne tilvælge det. Det drejer sig om udskrifterne i rettighedsgruppen Z-udskrifter mellem Z8105 og Z8251.

1/2 2022: Skolehjemstrækkene i forhold til indberetning sørger nu for kun at medregne EUD. Vi oplevede at uddannelserne 3003 og 3028 sneg sig med ind. Udover indberetnings(tjek)job berør det Z8054 og Z8198.

31/1 2022: Ti udskrifter kan nu afgrænses til at undlade navnebeskyttede personer, og gør dem i øvrigt helt usynlige for brugere, der ikke har ret til at se følsomme elevdata.

31/1 2022: Nyoversatte udskrifter: Z349 og Z449 overblikket over hhv. mesterlære- og produktionsskoleelev-tilskud har indtil videre levet som fuldtids-cøsa-tjekjob 3.5 og 3.6. Nu kan de bestilles med valgfrit datointerval og det er hensigten at tjekjobbene bliver mere fokuseret på at finde fejl.

28/1 2022: Z002 Eksamensudtræk-støttetrækket er opdateret og klar til brug ved den kommende sommer-udtrækning.

28/1 2022: Skoleperioderne KF og FL medtages ikke i Z8502

26/1 2022: Udskrifter med Timer kan man nu fravælge at se navnebeskyttedes data – dvs her deres fulde navne og CPR – og har man ikke ret til at se det, får man det heller ikke vist.

26/1 2022: Vi bruger nu en lidt anden metode til at finde CØSA-kontonummer på udskrifter og i tjekjobs, der er mere korrekt og sjældnere bliver tom. Cirka 12 udskrifter og tre tjekjobs er påvirket.

26/1 2022: Z8506 omkring skoleydelser til FGU er blevet justeret ligesom indberetningen i dag. Før 16/12 2020 indberettes fortsat alle ydelser med udbetalingsdato i indberetningsperioden, og det gælder også ydelser efter den dato. Forskellen er at før 16/12 2020 ledes der for alle ydelser efter et skoleforløb der ligger højst 40 dage før udbetalingsdatoen, og alle ydelser lægges så på den. Nu placeres ydelserne på et skoleforløb, der er aktivt under optjeningsdatoen, hvilket oftere resulterer i, at der findes et skoleforløb.

25/1 2022: Fejlrettelse – Z250 gik ned når man valgte Nej til kun at vise holdets fag og J til at medtage andre uddannelser.

20/1 2022: Z8502 er midlertidigt fjernet, fordi dens gamle virkemåde ikke skal blive forvekslet med en opdatering, der er på vej. Der kommer vi til at fjerne to skoleperioder fra datasættet.

19/1 2022: Z8504 er ændret, så man kan fraregne sygdom, barsel og graviditet. Medtag detail afgrænsningen er fjernet, så der altid vises uden detaljer, dvs kun seneste skoleforløb. Du kan selv ændre den foreslåede parameterliste Z8504SygdomGravidBarsel efter behov.

14/1 2022: R117x medtager nu også GF1, ligesom de andre LSU-udtræk.

14/1 2022: I en proces mod at GDPR-sikre udskrifterne, har flere udskrifter fået en ‘medtag navnebeskyttede data‘-afgrænsning. I denne omgang er det LSU-udskrifter (fx R116), og Årselevudskrifter (fx Z8050). Afgrænsningen sørger for at du ikke får fuld CPR og navn på de navnebeskyttede, også selvom du har bedt om 10 cifre ellers, og du skal have elevdata-rettighed for at kunne se de ting overhovedet.

7/1 2022: Lærerstyret undervisning-udskrifterne R116/7/7x har fået samme ændringer, som indberetningen selv fik for en måned siden. Dels skal eleverne have kvalifikation eller være uden afgangsdato (kun førstnævnte indberettes, men R-udskrifterne er beregnet til at foregribe fremtidige potentielle indberettede elever.) Dels skal eleverne være fagplaceret på holdet. Dels skal der kun kigges på skoledage, men også tomme skoledage. Dels tæller kun skemabegivenheder med fag med. Det skal understreges, at R116i og R117i godt nok bør vise den seneste indberetning, men man bør konsultere XML-filen for at se på de tal, STIL bruger.

5/1 2022: Z8393 viser nu også den forventede varighed (fra uddannelsesmodellen) og middelvarigheden (regnet over holdets elever)

5/1 2022: Z8170 er nu genudgivet på Studie+ som den første af udskrifter vedrørende Handleplan for Øget Gennemførelse. Den handler om frafald på GF1 – de næste følger snarest.

2021:

21/12 2021: Z8312 kører nu lidt hurtigere, men viser ikke længere “alternativ telefonnr”

21/12 2021: Z8004 medtager nu også medarbejderansvar

20/12 2021: Z8033 kan nu køre hurtigere hvis man kan undvære taksterne. De fravælges med N til medtag-detaljer-afgrænsningen

17/12 2021: Z8103 Mandagsliste medtog alle slags aktiviteter – nu er OVAK-aktiviteter frasorteret.

16/12 2021: Ny udskrift: Z8316 viser elektrikerelever med aktuelle aftaler og deres historik på bestemte fag under aftalerne. Den skal bruges til indberetning til EVU og passer til deres skabelon.

10/12 2021: Rettelse: Z8505 Havde byttet om på kolonnerne.

9/12 2021: Z600 Fraværsprotokol har haft lidt knas med at trække fritagelser blandt andet – resultatet er meget mere anvendeligt nu.

8/12 2021: Z8052 AMU årslelevliste udvides med felterne arbejdsgiver og bopælskommune.

2/12 2021: Skoleforløbsudskrifterne Z8431 og Z8048 medtager nu oplysning om der er kørt AUB.

1/12 2021: Z8504 har nu ændret måden at tælle 2 år for FGU-elever. Før talte var et år 40 ugers skoledage – nu tælles der kalenderdage, dog fratrukket tiden på afsøgningsforløb.

30/11 2021: Z002, Z8251 og Z8250 og andre udskrifter tager nu hensyn til at en merit også kan have en udløbsdato.

30/11 2021: Z8501 FGU Fejloverblik er flyttet over i en ny udskriftsgruppe ved navn “Z-sysadm“, da det blandt andet slår ubrugte CPR-numre op, så det bør kun køres af systemansvarlige.

23/11 2021: Alle udskrifter, der viser CØSA-kontonummer, har nu sjældnere et tomt felt, da NYBEK regnes med som undervisningstaksameter til at bestemme CØSAnummeret. Dem der har NYBEK som lovligt undervisningstaksameter, har typisk også GABEK som lovligt alternativ, der peger på et andet CØSA. Udskrifter og tjekjobs der viser CØSA går ud fra at man skal bruge NYBEK.

22/11 2021: Z8221 og Z8223 vedrørende aktivitetsindberetning på Åben uddannelse kan nu vises med færre CPR cifre efter eget valg.

19/11 2021: SPS egenskab ved elever vises nu også korrekt på både Z425, Z494 og Z8500. Og på Z8312 ligesom de andre vises det kun hvis man har ret til at se elev-SPS.

17/11 2021: Z8103 Mandagsliste kan medtager nu alle uger uden elever på holdene

17/11 2021: Z8082 kan nu vise om medarbejderen er adressebeskyttet eller ej.

15/11 2021: Z8033 har fået en performanceforbedring så den bliver hurtigere færdig og oftere undgår timeout.

15/11 2021: Det samme gælder Z8393 som kun medtager hyppigste lokale og medarbejder pr hold pr uge hvis man vælger at se udskriften med detaljer. Vælger man Nej, vil udskriften komme hurtigere i mål.

15/11 2021: Z8312 viser nu korrekt om elever har SPS-note. Rettelsen gennemføres snart I vore andre udskrifter med den oplysning.

15/11 2021: Z8065 har ændret rækkefølgen af de tre kolonner og CPR-nummeret har fået bindestreg.

12/11 2021: Skemaudskrifterne Z5xx har nu fået bedre performance, dvs trækket af skemaerne kører hurtigere.

10/11 2021: Farvemarkeringerne for udskrifternes status har manglet i en periode, men er nu genskabt.

9/11 2021: Z8312 har nu et J/N felt om man har uddannelsespålæg eller ej.

8/11 2021: Z8105 Manglende opkrævningslinjer medtager nu også “Afmeldegebyr”-linjer som betalte, lokale opkrævninger.

5/11 2021: Z8198 Faktura til AUB for EUD kostophold medtager nu også eksterne elever. Der er ingen skoledagskalender tilknyttet så alle mandage til fredag medregnes som udgangspunkt. Eleverne skal stadig have uddannelsesaftale eller være på elevtypen EUV1 og den slags.

5/11 2021: Z002 er blevet justeret til endnu bedre at vurdere om elever følger fag, de er udtrukket til, på højere niveau næste år.

5/11 2021: Rettelse: Personer med kun én kontaktoplysning, fik denne kontakt til at stå både som telefonnummer og email. Det gjorde sig gældende i Z8065, Z8066, Z8082, Z8266, Z8311, Z8312, Z8313 og Z8500.

5/11 2021: Ny udskrift: Z8223 er en søsterudskrift til Z8221, og viser prøveresultater på Åben Uddannelse til indberetning. Samtidig er en fejl rettet i Z8221 så det nu er uddannelse 3007 og 2995, der medregnes udover formålsgruppe 3, ikke uddannelse 3017.

3/11 2021: Rettelse: Holdudskrifters tidsstempel var forkert med 2 timer, dog kun 1 time efter vintertid. Det rettes også snart for skema, karakter- og fraværsudskrifterne til pdf.

3/11 2021: Z002 Eksamensudtræk for EUX kigger nu kun på om man følger faget på samme eller højere niveau på samme uddannelse. Og gamle eksamenskarakterer regnes kun med hvis de er fra et EUD-hovedforløb.

2/11 2021: Rettelse: Z494 havde CVR og -løbenummer til at stå oveni hinanden.

28/10 2021: Z8221 Indberetning af ÅU-aktiviteter er nu justeret så trækket kører hurtigere. Desuden er kriteriet for feltet ‘prøvekode‘ meget enklere: fag 10911 giver kode 19, resten kode 2. Det er meningen man selv skal redigere koderne i frohold til prøvestatus inden afsendelse. Man får nu mindre aktivitet med end før, da definitionen af Åben  Uddannelse-elever nu er limiteret til formålsgruppe 3 plus uddannelse 3017.

28/10 2021: Z8004 og Z8057 tager nu hensyn til om medarbejderen befinder sig i to skemabegivenheder samtidigt. Hvis man er det, tælles kun 1 begivenhed. Z8004 fordeler så timen over alle de samtidige begivenheders hold på tværs af begivenhederne. Z8057 udvælger den vigtigste begivenhed, prioriteret efter undervisningsrolle, længst varende, med fag, og slutteligt først oprettede skemabegivenhed.
Z8157 Medtager alle kombinationer, men optæller nu ‘dubletter’ under hensyntagen til samtidighed.

26/10 2021: Ny udskrift: Z8222 tæller skema sammen med udgangspunkt i hold.

26/10 2021: Z8311 begrænser nu hvilke data der kan ses af folk, der ikke har ret til at se personfølsomme data. Navn, CPR og værgeoplysninger medtages ikke hvis man ikke har ret til det, eller hvis man fravælger det med en ny afgrænsning. Man kan også helt fravælge at se datalinjen for navnebeskyttede.

22/10 2021: R116 viste ikke elever der havde skoledage men manglede skema i den valgte periode. Det er lidt misvisende når der er en kolonne, der viser skoledagstallet fra kalenderen. Nu kan du vælge at se den slags elever også.

22/10 2021: Rettelse: Z492 og andre holdudskrifter viser nu rekvirent, betalingsstatus og kursiststatus.

16/10 2021: Ny udskrift: Z8221 viser Åben Uddannelse-aktiviteter til indberetning

16/10 2021: Eksamenshjælpetrækket Z002 tager nu hensyn til kendte krav til antallet af A-fag på EUX-uddannelserne.

15/10 2021: Rettelse: Z494 (og givetvis lignende) CSV udskrifter havde forrykket deres kolonner med data en plads i forhold til overskrifterne.

14/10 2021: Nu oversat: Z601 søsterudskriften til Z600 Fraværsprotokol er nu udgivet

14/10 2021: Rettelse: På Z494’s CSV version (og givetvis andre) var kolonnerne med elevernes individuelle datointerval på holdet tomme.

14/10 2021: Nu udskrift: R115i viser, hvad der er indberettet mht elevernes kvalifikationer til hovedforløb.

12/10 2021: Rettelse: Z492 manglede firmanavn.

9/10 2021: Fejl indført 23/9, da vi indførte at STAM også skulle kunne komme ud på holdudskrifter. Det gjorde at aktivitetstype HOLD aldrig mere kom ud. Det er rettet fra i morgen den 9/10.

8/10 2021: 5.oktober blev der helt forfra sendt indberetning af lærerstyret undervisning. I dag er R116i og R117i justeret så de viser, hvad der er indberettet.

7/10 2021: Fraværprint protokollen Z600 er nu endelig i drift. Vejledning følger og linkes i denne nyhed når den er klar.

5/10 2021: Z002 kan bruges til at finde eksamensudtrækket til vintereksamen 21/22 med et bud på, hvilke elever der skal til hvilke prøver.

1/10 2021: Z8103 medtager nu også holdets kortbetegnelse.

29/9 2021: Forskellige justeringer i designet gør Z492 og Z494 pænere. Z492 har også fået plads i både PDF og CSV til arbejdsgivers tlf/email trækkes. Særligt for AMU er der bedre kontaktdata nu.

24/9 2021: Z8312 blev ændret i dag for at køre hurtigere (på store skoler oplevedes timeout) – blandt andet blev sorteringen fjernet. Herved blev der lavet en fejl så udskriften ikke virker i dag. Det gør den i morgen.

24/9 2021: Nu kan Z8103 – Mandagsliste afgrænses på flere uger. Der kommer en linje pr hold pr uge så

24/9 2021: Fakturerings-CØSAZ8033 er nu rettet, så alle fag har én via takstkataloget. Samme felt er også indført i Z8052 AMU årselever.

24/9 2021: Z425 rettelse – udskriften fik ikke afgange med, hvis eleven havde flere elevforhold på samme uddannelsesnummer. Dermed blev elevens forhold på et uddannelsesnummer ikke brudt op i to forhold selvom der forelå en afgangsdato/årsag.

23/9 2021: Rettelse: Nu kan STAM-hold også komme ud på bl.a. Z110

21/9 2021: Vi forsøger at få Z8312 til at være mindre langsom ved at fjerne sorteringen.

20/9 2021: Tre nye udskrifter, der alle hjælper folk der skemalægger eller skal udskrive skema. Det er Z597, der viser skema uden lærer eller lokale, Z598 der hjælpe med at finde et briknr og Z599 der finder skemabegivenheder med flere lærere end hold påsat.

20/9 2021: Rettelse: Z8050 havde dubletter, for elever med flere samtidige afdelinger – nu findes kun elevens evt. primærafdeling.

16/9 2021: Rettelse: I Z8001 blev Aktivitetsafdeling kaldt aktivitet – nu hedder den ‘gruppe’, og aktiviteten kommer i anden kolonne.

15/9 2021: Lidt statistik: De oftest bestilte udskrifter pr er Z494, Z8312 og Z8311. Den mest fejlende er Z110 (sag er i gang). Oftest bestilte udskrifter, der ikke er holdudskrifter: Z8004 og Z8500. Flest printede studiekort siden Studie+ startede: Viden Djurs.

14/9 2021: Z-udskrifterne er nu konsekvensrettet så der generelt skulle være konsensus om, hvordan et (typisk) 4-cifret uddannelsesnummer optræder. Er det sat på eleven, hedder det elev-uddannelse eller uddannelse_elev. Er det på skoleperioden, hedder det uddannelse. Er det fundet via det tilskudsgivende undervisningstaksameter hedder det CØSA-kontonr, og er det fra amu-fagplaceringen, er det FKB eller CØSA.

14/9 2021: Rettelse: Kolonnerne med “kommende” bidrag på Z8505 til styring af kommunale forlængelser på FGU var forkerte – de gentog bare hvad der stod i realiseret. Nu er det rettet, så “kommende”+”realiseret” = “prognose”

13/9 2021: Z8054 Årselevliste for Skolehjem manglede elevoplysninger for de eksterne skolehjemselever.

13/9 2021: Ny udskrift: Z8307 tjekker for elever med uafsluttede aftaler, der hverken har hold, skoleforløb eller skolepraktik.

13/9 2021: Z8198 kunne time ud – nu er performance 10% bedre. Ved fejl så bestil mindre periode.

8/9 2021: Aars har fået genskabt deres studiekort fra EASY-tiden

7/9 2021: Z8004 ændringer: Afdelingsafgrænsningen fungerer nu ved at alle, der har tilknytning til den valgte afdeling medtages, men de vises med deres mest primære afdeling. Måned vises på dansk så de flestes excel kan finde ud af det. Man kan medtage rolle, så vises den specifikke rolle, der ellers kun har været vist fortolket som U eller A.

2/9 2021: Z8065 hjælpeudskriften til Dansk Førstehjælps-data er oversat til Studie+.

1/9 2021: Pivot Workshoppperne, hvor du kan komme og lege med dine Pivot-regneark sammen med ligesindede fra andre skoler, mens Jes ‘svæver over vandene’, er tilbage! Den næste session er 9/9, hvor temaet er holdudskrifter, planlægning og ledelse. Se mere her.

30/8 2021: Z8312 og Z8311 (holdeleverlister) prioriterede at vise mail/tlf fra elevens brugerprofil frem for elevens kontaktoplysninger. (Det samme gjaldt værgerne i Z8312). Nu prioriteres der omvendt.

30/8 2021: Z8103 (Mandagsliste) medtager nu det hyppigst forekommende uddannelsesnr. på hvert hold.

27/8 2021: Z491, Z492 og Z494 er nu rettet så der ikke står SE-nummer i overskrifterne, men kun CVR, hvilket er mere retvisende

26/8 2021: Som i rettelsen i går finder Z8066, Z8266, Z8311 og Z8500 nu kontaktoplysningerne et mere korrekt sted.

25/8 2021: Rettelse: Z8312 viste forkerte kontaktoplysninger på værgerne – nemlig elevens egne.

24/8 2021: Z8050a årselever fuldtid har nu tre taksametre på. Desuden er Z8051a oprettet som en lignende pendant til Z8051 årselever skolepraktik i en aggregeret version der ikke viser hver enkelt elev, men summeret, også med taksametre.

23/8 2021: En ny udskrift viser FGU-skolernes skoleydelser. Den hedder Z8506

19/8 2021: Det første ‘lærerskema’ er frigivet: Z573. Det er et lodret holdskema som Z560 men med færre afgrænsninger, og så ligger den i en særlig rettighedsgruppe som du kan tildele lærerne uden at de får de andre udskrifter. Udskriftsgruppen hedder Z-lærerudskrifter.

19/8 2021: Z8386/Z8387 opgavefravær er nu tilrettet så de har helt samme definition af ‘afleveret opgave’ som det, du kan se i opgavefraværsvinduet. Tidligere var både ikke-frigivne og undtagede opgaver desuden med i statistikken.

19/8 2021: Z494 sorteringen beskrevet 13/8 virker først fra i dag.

16/8 2021: Z8393 medtager nu om det er et garantikursus

13/8 2021: Z494 Har ændret SE-nummer overskrift til løbenr, da det kun er det, samt CVR der optræder i udskriften. Skolehjem J/N siger nu om eleven er skolehjemselev, ikke og eleven er booket. Hvis eleven er booket, står det fortsat med værelsesnummer. Der er to telefonnumre i udskriften der er nemmere at læse, da der er / imellem. Man kan også sortere den på tre forskellige ting. Endelig er CSV ballade affødt af semikolon i fritekstfeltet elimineret.

11/8 2021: Z8051 medtager nu Navision formål/ansvar

11/8 2021: Fejlrettelser: Lokale-Skemaerne Z54x viste kun skema for den førstvalgte dag (typisk mandag). Og Z582 virkede ikke.

10/8 2021: Z8312 medtager nu køn baseret på 10. ciffer i cpr

9/8 2021: Z8312 sætter nu ikke længere =” og ” rundt om holdnavet. Det var et forsøg på at styre formatet af holdnavne, der kun består af tal. Men tegnene gav bare andre problemer. Hvis dit tal-holdnavn vises videnskabeligt, fx 12E+15, så vælg kolonnen, vælg talformat, fjern decimaler og vælg så tekstformat. Desuden medtages elevens adressekommune og alder på bestillingstidspunktet.

6/8 2021: Z494 viser nu de første 8, ikke kun 6, tegn af værelset.

6/8 2021: De ringetider der stod lidt skævt på skemaudskrifterne, står rigtigt nu.

5/8 2021: Ny oversat udskrift: Z8001 viser en aktivitet pr række og så antallet af elever i hver uge i et helt kalenderår. I excel kan du så lave betinget formatering og få farver på så det ligner gantkort. Ikke helt den flotte aktivitetsplan A356 fra EASY-tiden, men derhenad.

5/8 2021: Rettelse: Siden fritagelser blev en del af R116/R117, har de kun medregnet skemabegivenheder med fag. Nu medtages også dem uden. Indberetningen har heldigvis aldrig udeladt den slags skema.

4/8 2021: Stor udgivelse: De 17 skemaudskrifter er udgivet. Se dem øverst under AdministrationsudskrifterDet er dem, der før hed Z5xx.

4/8 2021: Z8036 og Z8046 onsdagsfravær (skolepraktik) er oversat til Studie+.

4/8 2021: Rettelse: R116i/R117i viste ikke indberetningen korrekt (skoler oplevede dublerede elevdage).

4/8 2021: Z8500 viser nu ansvar og projektområde, fundet via elevens hold.

4/8 2021: Z8052 og Z8033‘s fritekstfelter kunne lave ravage i CSV-filen hvis de indeholdt returkarakter eller semikolon. Det tages der nu højde for så data står i de rette kolonner.

3/8 2021: R116/R117 tog højde for meritter, men ikke at de havde en endelig gyldighed. Det gør de to udskrifter fra i dag. Men i Indberetning af Lærerstyret undervisning talte meritter stadig ‘evigt’ i går ved opdatering, så det er først 2.september at indberetningen ændres på dette punkt.

20/7 2021: Kendt fejl i R117i er ikke rettet endnu – vi vil sikre os at rettelsen er helt korrekt. Indberetningen af lærerstyret undervisning dublerer heldigvis ikke. Men det gør R117i. R116i dublerer vist ikke eleverne. Så indtil videre slet selv dubletter i R117i. R117 viser stadig kommende indberetning – uden dubletter.

For ældre opslag, klik her