Studie+

Z8502 FGU kommunalt bidrag til CØSA

"I henhold til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse er der kommunal bidragspligt til staten vedrørende forberedende grunduddannelse.

Z8502 FGU indberetning af kommunalt bidrag til CØSA

Elevens bidrag i perioden, blot grupperet på CPR.

NB: Tilhører udskriftsgruppen Z-indberetning.

Formål:

“I henhold til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse er der kommunal bidragspligt til staten vedrørende forberedende grunduddannelse.Bidragspligten omfatter elever i afsøgningsforløb samt elever på FGU, som har udløst statstilskud til en FGU-institution på basisforløb, uddannelsesspor og kombinationsforløb.
Bidraget beregnes og opkræves af STUK på grundlag af oplysninger fra de enkelte FGU-institutioner om det bidragsudløsende årselevbidrag for den enkelte elev. Indberetningen sker ikke ved brug af en webservice. I stedet skal de enkelte FGUinstitutioner danne et simpelt regneark (en CSV-fil), som skal uploades i INDB’s brugergrænseflade.
Der skelnes heller ikke mellem totale og supplerende indberetninger, som kendes fra den tilskudsudløsende aktivitets indberetning. Ved ændringer foretages der altid en ny total, som erstatter den tidligere.
Endelig indberettes der på CPR-nummerniveau.”

25/1 er trækket ændret til at følge Graenseflade_til_indberetning_af_kommunalt_bidrag_under_FGU_til_COESA, v1_2 (2)

13/2 er det justeret yderligere i forhold til CPR format, kolonnerækkefølge og at den nu kører på kalenderår, og ikke længere skiller 16/12.

25/2 2021:  Nu er perioden igen indberetningsåret 16/12 året før-15/12 i finansåret og den tomme kolonne er væk

1/3 2022: Den erstatter nu startdatoen med 16/12 året før det afgrænsede finansår, hvis eleverne startede før da.

Population:

Udtrækket finder alt ÅE-bidrag, der har tælledato i indberetningsåret, og som har et af tilskudsmærkerne: ‘FGUAF’, ‘FGUBA’, ‘FGUSP’, ‘FGUKO’, ‘EGUKO’

Det kræves et rekvirenten er uudfyldt eller UVM

Skoleperioderne KF og FL medtages ikke.

Udtrækket giver en linje pr CPR.

Anvendelse:

Nyt: Få hjælp til korrekt formatering af CPR i CVS filen her: Sådan ødelægger Excel dine CPR numre og sådan fikser du det

Inden indsendelse af resultatet skal overskifterne erstattes med passende værdier:

inst_nr, institutionsnavn, finansaar_der_indberettes_for, dato_for_filoprettelse
skal eksempelvis omskrives så det ser således ud:

Output:

  • cpr
  • Navn
  • Tom kolonne
  • Forløbstype: FGUAF bliver til ‘Afsøgningsforløb’ – alt andet til ‘FGU-forløb’
  • Periodestart (første forløbsstart med den type bidrag i perioden, dog ikke tidligere end 16/12, altså starten af indberetningsåret)
  • Periodeslut (dog ikke højere end 15/12, altså slutningen på indberetningsåret)
  • ÅE bidrag

Der kommer en linje pr skoleforløb. Der kan således komme flere linjer med samme forløbstype på en elev. Perioderne må ikke overlappe, så elever, der skifter frem og tilbage i forløbstyperne er således nødt til at blive registreret med hver periode for sig.

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Afgrænsninger:

  • Finansår (vælges 2019, fås perioden 16/12 2018-15/12 2019)
  • Antal cifre i CPR (du skal vælge 10 eller 11 til indberetningen, hvor 11 er MED bindestreg, 10 uden) (Kun hvis du vælger 10, og har ret til følsomme elev/medarbejderdata, ser du navn og fuld cpr på de navnebeskyttede personer)

Se også: