Studie+

Z-bloggen 2019-2021

Her mangler et uddrag...

UDDATA+ Z Bloggen i 2019 – sommer 2022

Z-bloggen holder dig  opdateret om udviklingen af Z-udskrifter på det nye studiesystem.

Nyhederne står kronologisk nedefra og op. Her er nyheder frem til medio 2021.

For nyere Z-blog nyheder, klik her

27/6 2022: Nu fraregner Z8504 udover de skoleforløb, man har valgt at fraregne, både ÅP, KF og FL skoleperioder. De tre opsummeres så i ekstra nye kolonner, der viser dels antal dage de står for i alt og alt af de dage, der er passeret.

27/6 2022: Uddannelsesaftaler medregnes nu, selvom de kun varer en dag – blot de ikke har afslutningsårsag. Det rammer udover indberetningstjekjobs også 6 udskrifter: Z8066, Z8266, Z8198, Z8310/A og Z8316.

24/6 2022: Ny udskrift: Z8317 til kontrol af AMU-kursister med status “Beskæftiget i Danmark”.

22/6 2022: Z8506 FGU-skoleydelser medtager nu en kolonner, der beskriver hvornår Studieplus og Agidon hhv indberetter beløbet. Fra og med beløb med optjeningsdato 16/9 2021 indberettes de ens. Men før da var der forskel.

22/6 2022: Z170 kan nu medtage bemærkningsfeltet fra bookingen.

16/6 2022: Fejlrettelse: Z8506 fejlede.

16/6 2022: I løbet af denne uge og frem mod 23/6 har vi lempet på GDPR-beskyttelsen af navnebeskyttede elever i en række CSV-udskrifter, der er i udskriftsgruppen Z-udskrifter. Nu vil navnebeskyttede elever med kaldenavn ikke blive udeladt af populationen for medarbejdere uden ret til følsomme elevdata. Med mindre der findes en dedikeret afgrænsning til at udelade dem. Således udelukkes kun nb. elever uden kaldenavn for medarbejdere uden eledata ret. Desuden vil afgræsningen på antal CPR cifre heller ikke styre, om andre følsomme data vises på eleverne, såsom SPS, adresse osv. Igen er det kun den dedikerede afgræsning til at udelade nb. elevers elevdata, der kan det.

15/6 2022: Z170 rettet, så fornavnet på skolehjemsgæster stod også på efternavnets plads.

11/6 2022: Skemaudskrifterne Z5xx og fraværsprotokollen Z600 er nu GDPR-sikret, så man kun ser navnebeskyttede elever hvis man har ret til elevfølsomme data eller eleven har et kaldenavn.

10/6 2022: EN10A er blevet lidt bedre til at finde de timer, der bør fraværsregistreres, og til at medregne åbent værksted.

3/6 2022: Karakterlisten Z250 er nu GDPR sikret således at medarbejdere uden ret til følsomme elevdata kun vil få navnebeskyttede elever ud på listen hvis de har et kaldenavn.

1/6 2022: Fejlrettelse: Moduler har været dubleret ud på flere aftaler siden seneste ændring af Z8316 (Elektrikere til EVU) for en måned siden. Det er der rettet op på nu, så modulet kun optræder med den aktuelle, alternative seneste aftale.

31/5 2022: Z8112 medtager nu navisionansvar

31/5 2022: Z002 er blevet gjort klar til næste eksamenssæson, med et par opdateringer.
På EUX:
Dels at meritter også kan tælle som gamle prøver. Dels om, at det er feltet Eksamen, der afgør om en gammel merit skal gælde (karakterer skal have hak i feltet medtæller_eksamen, og være af en eksamenstype). Dels at gamle prøver på lavere niveau end nu udtrukne fag skal ignoreres. Dels skal en gammel prøve være taget på hovedforløb.
På GYM:
En fejlrettelse der gjorde at flere perioder på samme fag ikke blev regnet som samme fag. Meritter/fritagelser tæller også her nu med i optællingen af antal prøver i alt på eksamensbeviset. At de meritter ikke kan tilhøre skolefagene ‘06672’, ‘06639’, ‘06697’, ‘05257’, ‘05731’, ‘08068’. De meritter må heller ikke være på fagniveauer der overgås af nuværende eksamener. Igen er det feltet Eksamen, der tæller om en merit har indflydelse. Gamle karakterer må ikke være med karakterværdien SY eller EJ. For karakterer ses på feltet Medtæller_eksamen

26/5 2022: Z8001 medtager nu aktivitetstype.

26/5 2022: Følgende udskrifter kan nu afgrænses med % i stedet for blot 1 hold: ‘Z070′,’Z071′,’Z072′,’Z073′,’Z074′,’Z075′,’Z076′,’Z083′,’Z084′,’Z085′,’Z086′,’Z087′,’Z088′,’Z089′,’Z090’.

26/5 2022: Z600 og Z601 har ikke virket i denne uge, men er nu kørende igen. Den er GDPR sikret nu på den måde at hvis man ikke har ret til elevdata ser man ikke navnebeskyttedes telefonnumre, og man få slet ikke den navnebeskyttede præsenteret, hvis eleven ikke har et kaldenavn.

26/5 2022: Z8431 medtager nu formål, ansvar, projekt og art fra navision.

23/5 2022: Z145 holdlisten er genoplivet. Den viser blandt andet elevernes studiestart og ÅE-revkirent i pæn PDF, men også CSV.

20/5 2022: Z8312 medtager nu adresse, værge og SPS på navnebeskyttede hvis man har ret til at se det selvom man skulle have valgt blot at se 6 eller 0 CPR cifre.

19/5 2022: Justering af holdudskrifter, så du kun ser adresse og værge på navnebeskyttede elever, hvis du har ret til elevfølsomme oplysninger. SPS ser du på ingen, hvis du ikke har ret til elevfølsomme data. Uden den rettighed får du kun navnebeskyttede elever med på klasselisten, hvis de har et kaldenavn.

17/5 2022: Z8228 og EN10, der begge kigger efter manglende fraværsregistreringer, gør det begge nu på en mere effektiv måde, ligesom 2.5 tjekjobbet i AMU-indberetningen.

13/5 2022: Z800 fejlede efter opdateringen 5/5, men virker nu igen.

10/5 2022: Z8225 viser nu fagets kortbetegnelse og varighed, samt oplysning om, hvorvidt fagets tilknytning til uddannelsen er udløbet i kalenderåret. Desuden kan den udvides med Åben Uddannelse-fag

10/5 2022: Ny udskrift: Z8228 viser skemabrikker, hvor der ikke er ført fravær.

10/5 2022: Z8052 viser nu også varighedsuafhængige tilskud. Det gør den for at man bedre kan afstemme beløb ud fra taksterne. Z8052V der zoomer ind på varighedsuafhængige tilskud består som den er.

10/5 2022: R116i og R117i havde en fejl så ikke hele indberetningen af Lærerstyret undervisning blev vist (nogles indberettede GF1 undervisning kom ikke med ud). R116 og R117 er også rettet, så der ikke kun vises elever med kvalifikation eller uden afgangsårsag. På den måde ligner R116/7 indberetningen mere.

6/5 2022: EN10 viser nu aktiviteter og skoledage, der mangler at få dannet tilstededage, ligesom AMU-tjekjobbet 2.4. Den nye udskrift EN10A viser så det samme som tjekjobbet 2.5 med manglende fraværsregistrering. Begge er dog fleksible i forhold til bestillingsperioden.

5/5 2022: Holdudskrifter kunne fejl hvis der var slaviske bogstaver i elevnavne. De ændres nu til deres danske pendanter.

5/5 2022: En række udskrifter kunne fejle hvis en praktikaftale startede efter den sluttede (!). Så hvis du har oplevet fejl i Z800, Z8048, z8304, Z8310A eller Z8312, så prøv igen.

5/5 2022: Holdudskrifter viser nu kun navnebeskyttede elever, hvis man har ret til at se dem eller eleven har et kaldenavn. Det er Z0xx, Z1xx og Z49x

3/5 2022: Z8393 vider nu FKB.

2/5 2022: Ny udskrift: Z8227 viser elever der er under 18 eller umyndige, som mangler værger eller kun har 1 værge. Udskriften er i en ny udskriftsgruppe, Z-elevfølsom.

29/4 2022: Z8316 medtager nu også moduler taget efter aftalens ophør. Det kan blive aktuelt for en en elev med kort aftale.

28/4 2022: Z8300 medtager elevtype og CPRnr.

25/4 2022: C323 medtager nu ringesystem, skoledagskalender og ringetidssystem.

25/4 2022: Z8225 medtager nu det, vi kalder ‘Moder-FKB‘, som findes via AMU-målet. Desuden begrænses udskriften nu til formålsgruppe 27, dvs AMU.

21/4 2022: Z8082 fejlede i går, hvis man rammer medarbejdere med ansættelsesoplysninger, der sluttede før de begyndte (!). Den databasefinurlighed tages der nu højde for.

20/4 2022: Z8503 FGU fravær er nu oversat til at bruge vores fraværsstatistik-tabel. Det sikrer at resultatet er mere korrekt og matcher fraværsvinduet i UDDATA+. Desuden kører trækket hurtigere. Ulempen er at ændringer først slår igennem efter næste nat, og at man pt ikke kan bestille før sommeren 2021.

20/4 2022: Ny udskrift: Z8060 kvalifikationer er nu oversat fra EASY-tiden.

20/4 2022: Z8082 Medarbejderoversigt viser nu medarbejdertype, og medtager ikke længere afdelinger, der ikke overlapper med afgrænsningsperioden.

20/4 2022: Z170 Skolehjemsstatus kan nu afgrænses på en bygning og har fået en GDPR justering. Desuden fraregnes inaktive senge/værelser.

13/4 2022: Z8086 Viser nu fraværet på en lidt anden måde. Hver fraværstype får sin egen kolonne, så det skulle gerne være nemmere at regne på.

9/4 2022: Z8218 kan nu medtage holdene i lokalestatistikken.

8/4 2022: Z801 om AMU arbejdsgiveres elever på skolen medtager nu elevens periode på holdet.

8/4 2022: R117x der er en støtteudskrift til indberetning af lærerstyret undervisning, medtager nu også skemabegivenheder, der mangler fagtilknytning.

6/4 2022: Ny udskrift: Z170 Skolehjemsoverblik – Giver dig et overblik over beboere på skolehjemmet pr dags dato.

6/4 2022: Z8082 medarbejderlisten kan nu udvides til at vise alle afdelingstilknytninger under medarbejderens ansættelsesforhold.

6/4 2022: Den nye Z801 fra 31/3 blev altid tom pga en fejl. Prøv igen i dag onsdag.

1/4 2022: Holdudskrifter var i stykker det meste af dagen men virker igen.

1/4 2022: Z349 og Z449 til overblik over mesterlære- og FGU-produktionselever, tæller nu antallet af undervisningsuger ud fra årselevbidraget, ikke antallet af skoledage i løbet af deres undervisnings-perioder.

31/3 2022: De fem holdudskrifter der har CSV output er nu også med på siden Dataudtræk i overblik

31/3 2022: Ny udskrift: Z801 er lidt en AMU-pendant til Z800, der viser aftaler. Den har en linje pr arbejdsgiver/elev/hold-kombination. Så den giver et overblik over hvor mange kursister, arbejdsgiveren har i gang på skolen.

31/3 2022: Ny udskrift: Z8224S er en søsterudskrift til fraværsudskriften Z8224, der i stedet drejer rundt om elevernes skoleforløb, ikke hold. Begge viser nu kun tallene med 1 decimal.

30/3 2022: Z8050a og Z8051a viser nu taksterne der gælder på indberetningsdagen, ikke tælledagen.

29/3 2022: Z8502 er flyttet til udskriftsgruppen Z-indberetning

29/3 2022: Z8036 kører nu hurtigere, ligesom Z8046. Sidstnævnte medtager nu også elevens efternavn.

29/3 2022: Z8057 og Z8157 kan nu også begrænses til kun at vise begivenheder med JA til at generere timeposter.

23/3 2022: Z8500, Z8312 og Z8311 medtager nu elevernes lokale afgangsårsag.

22/3 2022: Z136, Z002, Z8250 og Z8251 er blevet justeret så en undervisningsfritagelses-startdato kun gælder undervisningsfritagelsen ikke også eksamensfritagelsen.

17/3 2022: Z8046 er ændret til at køre hurtigere, så den ikke så ofte går i timeout-fejl. Virkemåden er uændret.

15/3 2022: Z8004 medtager nu projektområde fra aktiviteten.

14/3 2022: Vi har ændret måden hvordan man registrerer et uddannelsespålæg på eleverne. Det er Z8312 nu rettet til at understøtte. (Førhen var det en særlig slags note.)

14/3 2022: Z492 medtager nu ankomstdato (fx AMU-elever der skal på skolehjem) og værelsesnummer. Både på PDF version (til højre for CPR) og i CSV.

10/3 2022: Rettelse: R117i fejlede, men er nu rettet.

8/3 2022: Ny fraværsudskrift: Z8226 viser elevernes indmeldte fraværsårsager på dags dato.

4/3 2022: Ny AMU-udskrift: Z8225 viser dig hvilke fag du skal udbyde indenfor kalenderåret, ud fra de FKB, skolen er godkendt til.

3/3 2022: Fire tjekjobs omkring skolepraktik samt en række Z-udskrifter ignorerede totalt aftaler med afslutningsårsag 1107. Nu medtages de, men alle aftaler, der starter og slutter samme dag, regnes nu for annullerede og ignoreres i de bemeldte jobs. For Z-udskrifterne drejer det sig om: Z8066, Z8198, Z8266, Z8310, Z83190A, Z8316. Tjekjobbene for skolepraktik er 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 .

2/3 2022: Z425-vejledningen er nu opdateret til at vise hvad studieplus versionen viser.

1/3 2022: Z8502 erstatter nu startdatoen med 16/12 året før det afgrænsede finansår, hvis eleverne startede før da. Det er rettet for at tilpasse sig kravet for indberetningen fra ministeriet.

11/2 2022: Z8224 er en ny fraværsudskrift der fokuserer på eleverne på et hold.

11/2 2022: Z8086 er tilbage! Vi har lavet en statistiktabel over indeværende skoleår, som gør, at fraværsstatistikker kan køres med en fornuftig responstid. Se vejledningen for hvordan datasættet er bygget op. Dette er en version 1.0, der helt sikkert bliver udviklet videre, ligesom der også åbner sig døre for anderledes afarter af fraværsstatistik. Desuden er det et korrekt beregnet fravær i forhold til dobbelt skeamlægning etc., som Z8086 i tidligere versioner ikke kunne tage højde for.

10/2 2022: Ny udskrift: Z8171 er genoplivet efter EASY-tiden. Det er den udskrift til Handleplan for Øget Gennemførelse, der tog fat i et optag af GF2‘ere og undersøgte deres evt frafald. En lille rettelse af Z8170 (GF1) der i sjældne tilfælde gav dubletter, er fjernet.

10/2 2022: Ny udskrift: Z8006 viser medarbejdernes kompetencer i forhold til XPRS, eksamen og undervisning

10/2 2022: Endnu 11 udskrifter er rettet i forhold til at skjule navnebeskyttede data. Det er udskrifterne i Z-udskrifter-gruppen der ligger mellem Z8315 og Z8506 i nummerfølgen

10/2 2022: Fejlrettelse i CPR visningen på Z8046, Z8266 og Z8312.

9/2 2022: Z8105 kan nu også medtage dels Åben uddannelse, dels alle fag.

8/2 2022: Udskrifterne er i dag landet i forskellige brugergrupper. Således giver gruppen Z-udskrifter ikke ret til næsten alle udskrifter længere. Nye grupper er : Z-grænseflade (fx R116), Z-indberetning (fx Z8050), Z-timer (fx Z8004), Z-medarbejder (Z8082) og Z-eksamen (Z002). Fælles for dem, der er røget i nye grupper er generelt, at de altid vil vise alle elever/medarbejdere. Mens dem i Z-udskrifter kun vil medtage navnebeskyttede personer hvis man både vil vise dem og har ret til at se personfølsomme data.

8/2 2022: Mere GDPR-sikring af udskrifter: Z8066 og Z8266 undlader nu navnet på navnebeskyttede, med mindre man både vil og må se dem. Og ligeledes de ændringer, der gør, at man overhovedet kun ser navnebeskyttede elever hvis man både vil og må se dem, på Z8266, Z8300 og alle udskrifter fra Z8305-Z8313.

7/2 2022: C323 kan nu medtage hyppigst skemalagte lærer på det enkelte hold, hvis man vælger at medtage detaljer. Z8103 medtog også de uger, hvor en aktivitet faktisk ikke var i gang. Det er reduceret nu.

7/2 2022: R117x havde nogle dubletter, der er fjernet nu.

3/2 2022: Z8004 har dels fået mulighed for at ekskludere timer, hvor lærerens rolle ikke har J til at generere timeposter, dels en fejlrettelse, så aktivitetsafgrænsningen virker korrekt (timerne fordeles nu ens, uanset om der er afgrænset eller ej)

2/2 2022: Endnu 10 udskrifter er blevet mere GDPR-sikret ved at få afgrænsningsmuligheden om man vil se navnebeskyttede personer i sin population eller ej (dvs rækkeantal). Desuden betyder valget af 0,6 eller 10 CPR cifre også noget for, hvilke andre følsomme elevdata, der vises for de navnebeskyttede (altså kolonneindhold). Og medarbejdere uden ret til følsomme elevdata vil aldrig kunne tilvælge det. Det drejer sig om udskrifterne i rettighedsgruppen Z-udskrifter mellem Z8105 og Z8251.

1/2 2022: Skolehjemstrækkene i forhold til indberetning sørger nu for kun at medregne EUD. Vi oplevede at uddannelserne 3003 og 3028 sneg sig med ind. Udover indberetnings(tjek)job berør det Z8054 og Z8198.

31/1 2022: Ti udskrifter kan nu afgrænses til at undlade navnebeskyttede personer, og gør dem i øvrigt helt usynlige for brugere, der ikke har ret til at se følsomme elevdata.

31/1 2022: Nyoversatte udskrifter: Z349 og Z449 overblikket over hhv. mesterlære- og produktionsskoleelev-tilskud har indtil videre levet som fuldtids-cøsa-tjekjob 3.5 og 3.6. Nu kan de bestilles med valgfrit datointerval og det er hensigten at tjekjobbene bliver mere fokuseret på at finde fejl.

28/1 2022: Z002 Eksamensudtræk-støttetrækket er opdateret og klar til brug ved den kommende sommer-udtrækning.

28/1 2022: Skoleperioderne KF og FL medtages ikke i Z8502

26/1 2022: Udskrifter med Timer kan man nu fravælge at se navnebeskyttedes data – dvs her deres fulde navne og CPR – og har man ikke ret til at se det, får man det heller ikke vist.

26/1 2022: Vi bruger nu en lidt anden metode til at finde CØSA-kontonummer på udskrifter og i tjekjobs, der er mere korrekt og sjældnere bliver tom. Cirka 12 udskrifter og tre tjekjobs er påvirket.

26/1 2022: Z8506 omkring skoleydelser til FGU er blevet justeret ligesom indberetningen i dag. Før 16/12 2020 indberettes fortsat alle ydelser med udbetalingsdato i indberetningsperioden, og det gælder også ydelser efter den dato. Forskellen er at før 16/12 2020 ledes der for alle ydelser efter et skoleforløb der ligger højst 40 dage før udbetalingsdatoen, og alle ydelser lægges så på den. Nu placeres ydelserne på et skoleforløb, der er aktivt under optjeningsdatoen, hvilket oftere resulterer i, at der findes et skoleforløb.

25/1 2022: Fejlrettelse – Z250 gik ned når man valgte Nej til kun at vise holdets fag og J til at medtage andre uddannelser.

20/1 2022: Z8502 er midlertidigt fjernet, fordi dens gamle virkemåde ikke skal blive forvekslet med en opdatering, der er på vej. Der kommer vi til at fjerne to skoleperioder fra datasættet.

19/1 2022: Z8504 er ændret, så man kan fraregne sygdom, barsel og graviditet. Medtag detail afgrænsningen er fjernet, så der altid vises uden detaljer, dvs kun seneste skoleforløb. Du kan selv ændre den foreslåede parameterliste Z8504SygdomGravidBarsel efter behov.

14/1 2022: R117x medtager nu også GF1, ligesom de andre LSU-udtræk.

14/1 2022: I en proces mod at GDPR-sikre udskrifterne, har flere udskrifter fået en ‘medtag navnebeskyttede data‘-afgrænsning. I denne omgang er det LSU-udskrifter (fx R116), og Årselevudskrifter (fx Z8050). Afgrænsningen sørger for at du ikke får fuld CPR og navn på de navnebeskyttede, også selvom du har bedt om 10 cifre ellers, og du skal have elevdata-rettighed for at kunne se de ting overhovedet.

7/1 2022: Lærerstyret undervisning-udskrifterne R116/7/7x har fået samme ændringer, som indberetningen selv fik for en måned siden. Dels skal eleverne have kvalifikation eller være uden afgangsdato (kun førstnævnte indberettes, men R-udskrifterne er beregnet til at foregribe fremtidige potentielle indberettede elever.) Dels skal eleverne være fagplaceret på holdet. Dels skal der kun kigges på skoledage, men også tomme skoledage. Dels tæller kun skemabegivenheder med fag med. Det skal understreges, at R116i og R117i godt nok bør vise den seneste indberetning, men man bør konsultere XML-filen for at se på de tal, STIL bruger.

5/1 2022: Z8393 viser nu også den forventede varighed (fra uddannelsesmodellen) og middelvarigheden (regnet over holdets elever)

5/1 2022: Z8170 er nu genudgivet på Studie+ som den første af udskrifter vedrørende Handleplan for Øget Gennemførelse. Den handler om frafald på GF1 – de næste følger snarest.

2021:

21/12 2021: Z8312 kører nu lidt hurtigere, men viser ikke længere “alternativ telefonnr”

21/12 2021: Z8004 medtager nu også medarbejderansvar

20/12 2021: Z8033 kan nu køre hurtigere hvis man kan undvære taksterne. De fravælges med N til medtag-detaljer-afgrænsningen

17/12 2021: Z8103 Mandagsliste medtog alle slags aktiviteter – nu er OVAK-aktiviteter frasorteret.

16/12 2021: Ny udskrift: Z8316 viser elektrikerelever med aktuelle aftaler og deres historik på bestemte fag under aftalerne. Den skal bruges til indberetning til EVU og passer til deres skabelon.

10/12 2021: Rettelse: Z8505 Havde byttet om på kolonnerne.

9/12 2021: Z600 Fraværsprotokol har haft lidt knas med at trække fritagelser blandt andet – resultatet er meget mere anvendeligt nu.

8/12 2021: Z8052 AMU årslelevliste udvides med felterne arbejdsgiver og bopælskommune.

2/12 2021: Skoleforløbsudskrifterne Z8431 og Z8048 medtager nu oplysning om der er kørt AUB.

1/12 2021: Z8504 har nu ændret måden at tælle 2 år for FGU-elever. Før talte var et år 40 ugers skoledage – nu tælles der kalenderdage, dog fratrukket tiden på afsøgningsforløb.

30/11 2021: Z002, Z8251 og Z8250 og andre udskrifter tager nu hensyn til at en merit også kan have en udløbsdato.

30/11 2021: Z8501 FGU Fejloverblik er flyttet over i en ny udskriftsgruppe ved navn “Z-sysadm“, da det blandt andet slår ubrugte CPR-numre op, så det bør kun køres af systemansvarlige.

23/11 2021: Alle udskrifter, der viser CØSA-kontonummer, har nu sjældnere et tomt felt, da NYBEK regnes med som undervisningstaksameter til at bestemme CØSAnummeret. Dem der har NYBEK som lovligt undervisningstaksameter, har typisk også GABEK som lovligt alternativ, der peger på et andet CØSA. Udskrifter og tjekjobs der viser CØSA går ud fra at man skal bruge NYBEK.

22/11 2021: Z8221 og Z8223 vedrørende aktivitetsindberetning på Åben uddannelse kan nu vises med færre CPR cifre efter eget valg.

19/11 2021: SPS egenskab ved elever vises nu også korrekt på både Z425, Z494 og Z8500. Og på Z8312 ligesom de andre vises det kun hvis man har ret til at se elev-SPS.

17/11 2021: Z8103 Mandagsliste kan medtager nu alle uger uden elever på holdene

17/11 2021: Z8082 kan nu vise om medarbejderen er adressebeskyttet eller ej.

15/11 2021: Z8033 har fået en performanceforbedring så den bliver hurtigere færdig og oftere undgår timeout.

15/11 2021: Det samme gælder Z8393 som kun medtager hyppigste lokale og medarbejder pr hold pr uge hvis man vælger at se udskriften med detaljer. Vælger man Nej, vil udskriften komme hurtigere i mål.

15/11 2021: Z8312 viser nu korrekt om elever har SPS-note. Rettelsen gennemføres snart I vore andre udskrifter med den oplysning.

15/11 2021: Z8065 har ændret rækkefølgen af de tre kolonner og CPR-nummeret har fået bindestreg.

12/11 2021: Skemaudskrifterne Z5xx har nu fået bedre performance, dvs trækket af skemaerne kører hurtigere.

10/11 2021: Farvemarkeringerne for udskrifternes status har manglet i en periode, men er nu genskabt.

9/11 2021: Z8312 har nu et J/N felt om man har uddannelsespålæg eller ej.

8/11 2021: Z8105 Manglende opkrævningslinjer medtager nu også “Afmeldegebyr”-linjer som betalte, lokale opkrævninger.

5/11 2021: Z8198 Faktura til AUB for EUD kostophold medtager nu også eksterne elever. Der er ingen skoledagskalender tilknyttet så alle mandage til fredag medregnes som udgangspunkt. Eleverne skal stadig have uddannelsesaftale eller være på elevtypen EUV1 og den slags.

5/11 2021: Z002 er blevet justeret til endnu bedre at vurdere om elever følger fag, de er udtrukket til, på højere niveau næste år.

5/11 2021: Rettelse: Personer med kun én kontaktoplysning, fik denne kontakt til at stå både som telefonnummer og email. Det gjorde sig gældende i Z8065, Z8066, Z8082, Z8266, Z8311, Z8312, Z8313 og Z8500.

5/11 2021: Ny udskrift: Z8223 er en søsterudskrift til Z8221, og viser prøveresultater på Åben Uddannelse til indberetning. Samtidig er en fejl rettet i Z8221 så det nu er uddannelse 3007 og 2995, der medregnes udover formålsgruppe 3, ikke uddannelse 3017.

3/11 2021: Rettelse: Holdudskrifters tidsstempel var forkert med 2 timer, dog kun 1 time efter vintertid. Det rettes også snart for skema, karakter- og fraværsudskrifterne til pdf.

3/11 2021: Z002 Eksamensudtræk for EUX kigger nu kun på om man følger faget på samme eller højere niveau på samme uddannelse. Og gamle eksamenskarakterer regnes kun med hvis de er fra et EUD-hovedforløb.

2/11 2021: Rettelse: Z494 havde CVR og -løbenummer til at stå oveni hinanden.

28/10 2021: Z8221 Indberetning af ÅU-aktiviteter er nu justeret så trækket kører hurtigere. Desuden er kriteriet for feltet ‘prøvekode‘ meget enklere: fag 10911 giver kode 19, resten kode 2. Det er meningen man selv skal redigere koderne i frohold til prøvestatus inden afsendelse. Man får nu mindre aktivitet med end før, da definitionen af Åben  Uddannelse-elever nu er limiteret til formålsgruppe 3 plus uddannelse 3017.

28/10 2021: Z8004 og Z8057 tager nu hensyn til om medarbejderen befinder sig i to skemabegivenheder samtidigt. Hvis man er det, tælles kun 1 begivenhed. Z8004 fordeler så timen over alle de samtidige begivenheders hold på tværs af begivenhederne. Z8057 udvælger den vigtigste begivenhed, prioriteret efter undervisningsrolle, længst varende, med fag, og slutteligt først oprettede skemabegivenhed.
Z8157 Medtager alle kombinationer, men optæller nu ‘dubletter’ under hensyntagen til samtidighed.

26/10 2021: Ny udskrift: Z8222 tæller skema sammen med udgangspunkt i hold.

26/10 2021: Z8311 begrænser nu hvilke data der kan ses af folk, der ikke har ret til at se personfølsomme data. Navn, CPR og værgeoplysninger medtages ikke hvis man ikke har ret til det, eller hvis man fravælger det med en ny afgrænsning. Man kan også helt fravælge at se datalinjen for navnebeskyttede.

22/10 2021: R116 viste ikke elever der havde skoledage men manglede skema i den valgte periode. Det er lidt misvisende når der er en kolonne, der viser skoledagstallet fra kalenderen. Nu kan du vælge at se den slags elever også.

22/10 2021: Rettelse: Z492 og andre holdudskrifter viser nu rekvirent, betalingsstatus og kursiststatus.

16/10 2021: Ny udskrift: Z8221 viser Åben Uddannelse-aktiviteter til indberetning

16/10 2021: Eksamenshjælpetrækket Z002 tager nu hensyn til kendte krav til antallet af A-fag på EUX-uddannelserne.

15/10 2021: Rettelse: Z494 (og givetvis lignende) CSV udskrifter havde forrykket deres kolonner med data en plads i forhold til overskrifterne.

14/10 2021: Nu oversat: Z601 søsterudskriften til Z600 Fraværsprotokol er nu udgivet

14/10 2021: Rettelse: På Z494’s CSV version (og givetvis andre) var kolonnerne med elevernes individuelle datointerval på holdet tomme.

14/10 2021: Nu udskrift: R115i viser, hvad der er indberettet mht elevernes kvalifikationer til hovedforløb.

12/10 2021: Rettelse: Z492 manglede firmanavn.

9/10 2021: Fejl indført 23/9, da vi indførte at STAM også skulle kunne komme ud på holdudskrifter. Det gjorde at aktivitetstype HOLD aldrig mere kom ud. Det er rettet fra i morgen den 9/10.

8/10 2021: 5.oktober blev der helt forfra sendt indberetning af lærerstyret undervisning. I dag er R116i og R117i justeret så de viser, hvad der er indberettet.

7/10 2021: Fraværprint protokollen Z600 er nu endelig i drift. Vejledning følger og linkes i denne nyhed når den er klar.

5/10 2021: Z002 kan bruges til at finde eksamensudtrækket til vintereksamen 21/22 med et bud på, hvilke elever der skal til hvilke prøver.

1/10 2021: Z8103 medtager nu også holdets kortbetegnelse.

29/9 2021: Forskellige justeringer i designet gør Z492 og Z494 pænere. Z492 har også fået plads i både PDF og CSV til arbejdsgivers tlf/email trækkes. Særligt for AMU er der bedre kontaktdata nu.

24/9 2021: Z8312 blev ændret i dag for at køre hurtigere (på store skoler oplevedes timeout) – blandt andet blev sorteringen fjernet. Herved blev der lavet en fejl så udskriften ikke virker i dag. Det gør den i morgen.

24/9 2021: Nu kan Z8103 – Mandagsliste afgrænses på flere uger. Der kommer en linje pr hold pr uge så

24/9 2021: Fakturerings-CØSAZ8033 er nu rettet, så alle fag har én via takstkataloget. Samme felt er også indført i Z8052 AMU årselever.

24/9 2021: Z425 rettelse – udskriften fik ikke afgange med, hvis eleven havde flere elevforhold på samme uddannelsesnummer. Dermed blev elevens forhold på et uddannelsesnummer ikke brudt op i to forhold selvom der forelå en afgangsdato/årsag.

23/9 2021: Rettelse: Nu kan STAM-hold også komme ud på bl.a. Z110

21/9 2021: Vi forsøger at få Z8312 til at være mindre langsom ved at fjerne sorteringen.

20/9 2021: Tre nye udskrifter, der alle hjælper folk der skemalægger eller skal udskrive skema. Det er Z597, der viser skema uden lærer eller lokale, Z598 der hjælpe med at finde et briknr og Z599 der finder skemabegivenheder med flere lærere end hold påsat.

20/9 2021: Rettelse: Z8050 havde dubletter, for elever med flere samtidige afdelinger – nu findes kun elevens evt. primærafdeling.

16/9 2021: Rettelse: I Z8001 blev Aktivitetsafdeling kaldt aktivitet – nu hedder den ‘gruppe’, og aktiviteten kommer i anden kolonne.

15/9 2021: Lidt statistik: De oftest bestilte udskrifter pr er Z494, Z8312 og Z8311. Den mest fejlende er Z110 (sag er i gang). Oftest bestilte udskrifter, der ikke er holdudskrifter: Z8004 og Z8500. Flest printede studiekort siden uddata+ startede: Viden Djurs.

14/9 2021: Z-udskrifterne er nu konsekvensrettet så der generelt skulle være konsensus om, hvordan et (typisk) 4-cifret uddannelsesnummer optræder. Er det sat på eleven, hedder det elev-uddannelse eller uddannelse_elev. Er det på skoleperioden, hedder det uddannelse. Er det fundet via det tilskudsgivende undervisningstaksameter hedder det CØSA-kontonr, og er det fra amu-fagplaceringen, er det FKB eller CØSA.

14/9 2021: Rettelse: Kolonnerne med “kommende” bidrag på Z8505 til styring af kommunale forlængelser på FGU var forkerte – de gentog bare hvad der stod i realiseret. Nu er det rettet, så “kommende”+”realiseret” = “prognose”

13/9 2021: Z8054 Årselevliste for Skolehjem manglede elevoplysninger for de eksterne skolehjemselever.

13/9 2021: Ny udskrift: Z8307 tjekker for elever med uafsluttede aftaler, der hverken har hold, skoleforløb eller skolepraktik.

13/9 2021: Z8198 kunne time ud – nu er performance 10% bedre. Ved fejl så bestil mindre periode.

8/9 2021: Aars har fået genskabt deres studiekort fra EASY-tiden

7/9 2021: Z8004 ændringer: Afdelingsafgrænsningen fungerer nu ved at alle, der har tilknytning til den valgte afdeling medtages, men de vises med deres mest primære afdeling. Måned vises på dansk så de flestes excel kan finde ud af det. Man kan medtage rolle, så vises den specifikke rolle, der ellers kun har været vist fortolket som U eller A.

2/9 2021: Z8065 hjælpeudskriften til Dansk Førstehjælps-data er oversat til UDDATA+.

1/9 2021: Pivot Workshoppperne, hvor du kan komme og lege med dine Pivot-regneark sammen med ligesindede fra andre skoler, mens Jes ‘svæver over vandene’, er tilbage! Den næste session er 9/9, hvor temaet er holdudskrifter, planlægning og ledelse. Se mere her.

30/8 2021: Z8312 og Z8311 (holdeleverlister) prioriterede at vise mail/tlf fra elevens brugerprofil frem for elevens kontaktoplysninger. (Det samme gjaldt værgerne i Z8312). Nu prioriteres der omvendt.

30/8 2021: Z8103 (Mandagsliste) medtager nu det hyppigst forekommende uddannelsesnr. på hvert hold.

27/8 2021: Z491, Z492 og Z494 er nu rettet så der ikke står SE-nummer i overskrifterne, men kun CVR, hvilket er mere retvisende

26/8 2021: Som i rettelsen i går finder Z8066, Z8266, Z8311 og Z8500 nu kontaktoplysningerne et mere korrekt sted.

25/8 2021: Rettelse: Z8312 viste forkerte kontaktoplysninger på værgerne – nemlig elevens egne.

24/8 2021: Z8050a årselever fuldtid har nu tre taksametre på. Desuden er Z8051a oprettet som en lignende pendant til Z8051 årselever skolepraktik i en aggregeret version der ikke viser hver enkelt elev, men summeret, også med taksametre.

23/8 2021: En ny udskrift viser FGU-skolernes skoleydelser. Den hedder Z8506

19/8 2021: Det første ‘lærerskema’ er frigivet: Z573. Det er et lodret holdskema som Z560 men med færre afgrænsninger, og så ligger den i en særlig rettighedsgruppe som du kan tildele lærerne uden at de får de andre udskrifter. Udskriftsgruppen hedder Z-lærerudskrifter.

19/8 2021: Z8386/Z8387 opgavefravær er nu tilrettet så de har helt samme definition af ‘afleveret opgave’ som det, du kan se i opgavefraværsvinduet. Tidligere var både ikke-frigivne og undtagede opgaver desuden med i statistikken.

19/8 2021: Z494 sorteringen beskrevet 13/8 virker først fra i dag.

16/8 2021: Z8393 medtager nu om det er et garantikursus

13/8 2021: Z494 Har ændret SE-nummer overskrift til løbenr, da det kun er det, samt CVR der optræder i udskriften. Skolehjem J/N siger nu om eleven er skolehjemselev, ikke og eleven er booket. Hvis eleven er booket, står det fortsat med værelsesnummer. Der er to telefonnumre i udskriften der er nemmere at læse, da der er / imellem. Man kan også sortere den på tre forskellige ting. Endelig er CSV ballade affødt af semikolon i fritekstfeltet elimineret.

11/8 2021: Z8051 medtager nu Navision formål/ansvar

11/8 2021: Fejlrettelser: Lokale-Skemaerne Z54x viste kun skema for den førstvalgte dag (typisk mandag). Og Z582 virkede ikke.

10/8 2021: Z8312 medtager nu køn baseret på 10. ciffer i cpr

9/8 2021: Z8312 sætter nu ikke længere =” og ” rundt om holdnavet. Det var et forsøg på at styre formatet af holdnavne, der kun består af tal. Men tegnene gav bare andre problemer. Hvis dit tal-holdnavn vises videnskabeligt, fx 12E+15, så vælg kolonnen, vælg talformat, fjern decimaler og vælg så tekstformat. Desuden medtages elevens adressekommune og alder på bestillingstidspunktet.

6/8 2021: Z494 viser nu de første 8, ikke kun 6, tegn af værelset.

6/8 2021: De ringetider der stod lidt skævt på skemaudskrifterne, står rigtigt nu.

5/8 2021: Ny oversat udskrift: Z8001 viser en aktivitet pr række og så antallet af elever i hver uge i et helt kalenderår. I excel kan du så lave betinget formatering og få farver på så det ligner gantkort. Ikke helt den flotte aktivitetsplan A356 fra EASY-tiden, men derhenad.

5/8 2021: Rettelse: Siden fritagelser blev en del af R116/R117, har de kun medregnet skemabegivenheder med fag. Nu medtages også dem uden. Indberetningen har heldigvis aldrig udeladt den slags skema.

4/8 2021: Stor udgivelse: De 17 skemaudskrifter er udgivet. Se dem øverst under AdministrationsudskrifterDet er dem, der før hed Z5xx.

4/8 2021: Z8036 og Z8046 onsdagsfravær (skolepraktik) er oversat til uddataplus.

4/8 2021: Rettelse: R116i/R117i viste ikke indberetningen korrekt (skoler oplevede dublerede elevdage).

4/8 2021: Z8500 viser nu ansvar og projektområde, fundet via elevens hold.

4/8 2021: Z8052 og Z8033‘s fritekstfelter kunne lave ravage i CSV-filen hvis de indeholdt returkarakter eller semikolon. Det tages der nu højde for så data står i de rette kolonner.

3/8 2021: R116/R117 tog højde for meritter, men ikke at de havde en endelig gyldighed. Det gør de to udskrifter fra i dag. Men i Indberetning af Lærerstyret undervisning talte meritter stadig ‘evigt’ i går ved opdatering, så det er først 2.september at indberetningen ændres på dette punkt.

20/7 2021: Kendt fejl i R117i er ikke rettet endnu – vi vil sikre os at rettelsen er helt korrekt. Indberetningen af lærerstyret undervisning dublerer heldigvis ikke. Men det gør R117i. R116i dublerer vist ikke eleverne. Så indtil videre slet selv dubletter i R117i. R117 viser stadig kommende indberetning – uden dubletter.

28/6 2021: Z8157 medtager nu aktivitetsafdeling

25/6 2021: Mindre rettelse af Z8315: uddannelseskolonnen manglede, og ‘uddannelse’ var overskrift til efternavnskolonnen

25/6 2021: Z250 har nu en fra- og en tiltermin i stedet for en enkelt terminsafgrænsning.

23/6 2021: R116/R117 får nu fra-til afgrænsning fordi en måned er for lang tid for store skoler (trækket går i stå) og for kort tid for små skoler, der godt kunne bestille for et halvt år ad gangen. Dør udskriften efter 10 minutter, prøv en kortere periode.

23/6 2021: Z250 rettet mht at den ikke lystrede når man bad om at se andre end kun holdets fag, og en anden fejl, der fik udskriften til at gå ned indimellem, er også rettet.

22/6 2021: Z8312 tækker nu aktivteten med tegn omkring for at prøve at forhindre at det tolkes som tal. Således: =”holdnavn”

21/6 2021: Vi ‘slukker‘ for tjeklisteserien Z8301-Z8304, fordi vi føler de nu er dækket ind af tjekjobs i CØSA-indberetningsvinduerne. Kun For Åben Uddannelse er de ikke færdigudviklet, så Z8305 og Z8305V består.

18/6 2021: R116 og R117 er opdaterede. Læs venligst R117-vejledningen grundigt for at blive orienteret om status på Lærerstyret undervisning.

18/6 2021: Nu findes der en Parameterliste-vejledning

18/6 2021: To nye udskrifter giver overblik over SOSUpraktik. Z8314 viser forløbene, og Z8315 viser elever med en linje pr forløb der også inkluderer skoleforløb

14/6 2021: Ny udskrift: AMU-bedømmelser Z8101.

14/6 2021: UCRS’s studiekort version K er tilrettet

11/6 2021: Z250 Karakterer er nu udgivet. Den giver pæne PDF oversigter over karakterer givet på hvert hold.

11/6 2021: Z8250 havde ikke alle karakterer med – det blev rettet i går, men det introducerede så en ny fejl der fik jobbet til at fejle indimellem, men det er nu også rettet

9/6 2021: Z8033 manglede enkelte takster (hvis taksten manglede en fagkontering), og lokation medtages nu.

3/6 2021: Ny udskrift: Z8218 er en lokalestatistik der viser hvilke lokalernes anvendelsesdage.

2/6 2021: Z8312 rettelse – der var dubletter når eleven havde flere kontaktlærere.

2/6 2021: SPS markering er nu med på udskrifterne Z425, Z8312, Z8500 og Z494. Dog er der en kendt fejl i det, der mangler udbedring

28/5 2021: Ekstern vejleder og dennes tlf er nu med på Z8500. Der er gjort plads til to forskellige vejledere.

27/5 2021: Z494 medtager nu i CSV filen en række ekstra felter relateret til holdenes eventuelle udbud: Undervisningstid, Kontaktperson, Udbuds_Email, Udbuds_lokation, Udbuds_gade, Udbuds_sted, Udbuds_postnr, Udbuds_by, kviknr

27/5 2021: FGU-udskriften Z8504 har nu fået en gevaldig omkalfatring, så den er bedre til at vurdere elevernes potentielle antal uger, man kan undervise.

26/5 2021: R116i viste for få timer – det er meningen den skal vise lige så mange som R117i, blot med en anden detaljeringsgrad

22/5 2021: Z103 Studiekort er nu oversat fra EASY-tiden

22/5 2021: Z110 opgavestatistik er nu oversat fra EASY-tiden.

21/5 2021: Z8312 viser nu elevernes regelgrundlag.

19/5 2021: Z8312 kunne dublere hvis en elev havde flere kontaktlærere samtidig.

18/5 2021: Z8504 havde dels dubletter i elevantallet og skoledagstallet. Nu fraregnes afsøgningsforløb. Og afgangsdato vises.

18/5 2021: Z425 havde to kilder til dubletter. Det er rettet.

13/5 2021: R116i fejlede indtil i morges

13/5 2021: Z8505 virkede ikke – den er rettet nu.

12/5 2021: Z8051 viser nu CØSA knyttet til skolepraktikken, ikke undervisningen.

11/5 2021: Z8500 har fået flere felter: FGU-forløb, DS-navn, Kombinationsforløb og fagtema

7/5 2021: R116 kan nu vælges til at medtage skoleforløb

30/4 2021: R117 og R117x kan nu vælges til at medtage skolefag.

27/4 2021: Z8393 medtager nu aktivitetsafdeling.

27/4 2021: Rettelse: R116i/R117i viste dublerede data for alle andre måneder end den seneste – det er rettet nu.

27/4 2021: Z8030 viser nu navision-ansvar/projekt i stedet for den gamle slags.

26/4 2021: Z8198 kunne fejle hvis man har sengebookinger hvor startdatoen ligger efter slutdatoen. Den slags bookinger ignoreres nu.

20/4 2021: C323 medtager nu aktivitetsafdeling, og man kan vælge at se elevtallet på en bestemt dag ved at afgrænse på en pr-dato.

20/4 2021: Z8311 og Z8312 medtager nu begge speciale og speciales kortbetegnelse. Sidstnævnte også kontaktlærernavnet

19/4 2021: Z8048 er nu oversat til Uddata+. Den viser en linje pr skoleforløbsplacering i perioden

19/4 2021: Rettelsen af Z8500 fra i fredags slår først korrekt igennem i dag.

16/4 2021: Z8500 medtager nu hver elevs næste hold (dvs starter efter dd) – dog prioriteres evt. stamhold først

15/4 2021: R116/R117 har ikke virket siden 12/4, hvis man lod de nye hold/uddannelse afgrænsninger stå tomme. Nu virker de igen og de og hjælpeudtrækket R117x medtager alle afgangsårsagskode og CPR.

14/4 2021: Z8139: For hvert skoleforløb trækkes antal skoledag hvor der findes skemabegivenheder uden fraværsregistrering

13/4 2021: Z8157 medtager nu projektområdet på ansættelsesforholdet, samt ansvarsområdebetegnelsen.

12/4 2021: En finjustering af opslaget af juridisk enhed og godkendelse til fag berører Z8052 Z8052V Z8302 Z8302V, Z8305Z8053, Z8033. Førstnævnte fejlede også fordi uddannelsesmodellen har en fejl, som nu omgås.

12/4 2021: R116/R117 er nu ændret så de kun viser lærerstyret undervisning. Samtidig kan de afgrænses på uddannelse, hold og om man vil medtage hovedforløb. I tillæg er der kommet de nye udskrifter R116i og R117i, der viser det indberettede, som opdateres hver måned. Der er ingen kapacitetsproblemer på i-trækkene så de kan bestilles på et helt år. R117x er også ny og  indeholder alle skematimer hvor der ikke findes en lærer med undervisningsrolle. Antallet af skoledage uden skema ser du ved at sammenligne tallet i skoledagskolonnen i R117 med antallet af linjer (dage med UV-skema) pr elev.

8/4 2021: Z8051 medtager nu CØSA kontonr

7/4 2021: Z084 kan nu som den første udskrift have forskellige sorteringer – vælg mellem fornavn, efternavn og CPR i ‘rullegardinet’

7/4 2021: Z8250 kan nu afgrænses på flere hold end før, og viser CPR.

7/4 2021: Z8033 med AMU-bidrag viser i særskilte kolonner bidrag, der ikke kan indberettes (endnu). Det være sig at man mangler at søge godkendelse, der mangler betaling eller der er Nej til tilskud. I kolonnen ved siden af vises årsagen der er i spil.

7/4 2021: Z8302Vs definition af forkerte TMK i “fejl_2” er justeret analog med at indberetningstjekjobbet for varighedsuafhængige AMU tilskud også er det i dag

26/3 2021: Kriterierne i AMU-indberetnings-tjekjobbene omkring forkert TMK er ændret, og Z8302/Z8302V er ændret tilsvarende.

25/3 2021: Z8103 og Z8393 viser nu begge det mest anvendte lokale og lærer pr hold. Endvidere kan Z8103 afgrænses på aktivitetsafdeling og ansvar. Desuden er ugekolonnen fjernet fra Z8105 – den viste dags datos uge og det gav ikke mening.

25/3 2021: Z8033 viser nu fakturerings-CØSA fra takstkataloget.

23/3 2021: Z425 virker nu hos FGU. Hidtil har CØSA-konto været krævet, og det har FGU sjældent.

23/3 2021: Z8502 viser nu ikke studiestart, men den viste periodes start, så der undgås overlap

19/3 2021: Z800 har tre nye felter: underskrevet,modtaget,faerdig_registreret

19/3 2021: Nye udskrifter: R116 og R117 er nu udgivet, og kan bestilles på en måned ad gangen. Og her i første iteration gælder det kun GF1 og GF2 elever.

19/3 2021 Z8502 FGU kommunalt bidrag skulle nu helst endelig være på plads. Efter ændringer 12/3 og 13/3 har vi nu fundet en metode til at omgå at nogle af skolernes skoleforløb overlapper.

18/3 2021 Z082 kan nu afgrænses med %, uanset hvor mange hold der er på skolen (pas på stor pdf!)

5/3 2021: Ændringer til Z8266: Elevernes adresse findes på dags dato i stedet for prdato. Udd.aftalestart og slut skrives som DD.MM.YYYY og ikke ‘amerikansk’. Skoleophold datoer har også punktummer som adskillere.

5/3 2021: Z8393 opførte sig uhensigtsmæssigt hvis man skrev små bogstaver i A I B afgrænsningen. Nu opfører i sig som I osv.

4/3 2021: Z8505 Viser for FGU-elever hvor mange procent af årets bidrag der er lagt på skoleperiode ÅP for hele finansåret.

2/3 2021: Z8504 virkede ikke ved udgivelsen i går, men i dag gør den.

2/3 2021: I forbindelse med at indberetning af fuldtidselever ikke sender elever med tom eller forkert elevtype, frasorteres de også fra Z8050 og Z8050a og fanges af kontroludskriften Z8301. Det findes tjekjob inde i indberetningsvinduerne til at fange forkerte/manglende elevtyper både på ÅE bidrag og varighedsuafhængige tilskud.

1/3 2021: Døde elever undlades nu fra flere udskrifter: Z800. Z8212, Z8220, Z8386, Z8387

1/3 2021: Ny udskrift: C323 er en holdoversigt der modsat Z8494 også medtager fuldtidshold

1/3 2021: Skjern fik ny studiekort

1/3 2021: Ny udskrift: Z8504 viser en gruppe elever ud fra skoleforløb, hold eller stamholdsplacering og tæller deres elevuger op og viser forventet slutdato.

25/2 2021: AMU Nordjyllands studiekort er tilrettet

25/2 2021: Z8502 FGU kommunalt bidrag til CØSA er ændret til at passe til indberetningsformatet.

25/2 2021: Ny udskrift: Z8052V har varighedsuafhængige indberetningsklar bidrag på AMU.

23/2 2021: Holdudskrifterne Z079, Z082, Z091, Z492 og Z494 kan nu udskrive CSV

13/2 2021: Z8502 har fået ændret format, til at tilpasse den kommunale indberetning

12/2 2021: Z8312 medtager nu skoleperiode og kontaktlærer.

9/2 2021: Z8105 medtager nu ansvar.

8/2 2021: Z8313 er justeret så hvis man nævner et specifikt hold kommer eleverne uden certifikat også ud, hvis de har 1 i gennemført.

5/2 2021: Samtidig med at Åben Uddannelse CØSA-indberetning medtager andre rekvirenter end UVM (dog ikke AAT), er Z8053, Z8053V, Z8305 og Z8305V rettet tilsvarende.

5/2 2021: Rettelse: Lille justering gør at afbrudte aftaler kun kommer med på Z8312 hvis der ikke findes andre.

4/2 2021: Fag og uddannelse skal nu passe sammen ved ÅU-indberetning. Derfor udfører Z8053 og Z8053V nu også kontrollen, mens tjeklisterne Z8305 og Z8305V viser dig om den overholdes eller ej.

4/2 2021: Z8393 rettet: Fejlagtigt blev alle ikke-udbudte hold ikke medtaget. Også IV-hold

3/2 2021: Z8313 virker nu igen

2/2 2021: Nu viser Z8040 skoleforløb og ansvar, selvom undervisnings-CØSA ikke skulle kunne findes

2/2 2021: Ny udskrift Z8053V er en årselevudskrift for Åben Uddannelse med de varighedsuafhængige bidrag.

29/1 2021: Ny udskrift: Z8313 finder certificerede AMU-elever ud fra dato, de afsluttede kurset sidst. Til recertificering typisk 5 år efter.

29/1 2021: Z800 aftaler har fået elevadresse med.

28/1 2021: Planlægning af udskrifter virker nu. Dvs du kan udsætte en udskrift til at køre senere, eller hver x’te døgn så du kan have friske statistikker trukket til dig hver mandag morgen fx.

27/1 2021: Holdudskrifter viser ikke længere aflyste uddannelsesaftaler

26/1 2021: Z8050 har nu også navision-formål og -ansvar

26/1 2021: Rettelse: Z8033 og Z8052 beregnede elevuger forkert – de var en faktor 8 for små.

25/1 2021: Oversat: Z067 holdudskriften er nu tilgælgelig.

25/1 2021: Der er kommet ny beskrivelse af “Indberetning af kommunalt tilskud“, så Z8502 trækket har fået nye kolonner.

22/1 2021: Z8053 og Z8305 omkring åben uddannelse er ligesom CØSA-indberetningsjobbene nu ændret til at kræve skolens godkendelse til at undervise og kræve at CØSA-nummeret er i forløbsgruppe 3.

22/1 2021: Z8033 oversat til UDDATA+ men med en ny definition: “Alle indberetbare AMU-elev-bidrag (Dvs Z8052) PLUS elever, der grundet betalingsstatus ikke ligger til at blive indberettet endnu, og fag, der mangler at blive hentet godkendelse til.” Så Z8033 handler mere om budget end den er bagudrettet.

19/1 2021: Ny udskrift: Z8306 Bidrag fra omgængere på fuldtid er fjernet fra tjekjobslisten i CØSA indberetningen og er nu et Z-job. Samtidig dækker den nu alle formålsgrupper, ikke kun gruppe 4.

19/1 2021: Z8386 og Z8387 Opgavefravær har nu elevtid og fraværtid med

19/1 2021: Ny udskrift Z8040 Elevers TMK historik er nu oversat til UDDATA+

19/1 2021: SE_nummer (fx Z492 vises først fra i dag)

18/1 2021: Z8004 medtager nu holdbetegnelse, man kan afgrænse på hold og man kan fravælge at se aktiviteter der starter med *

18/1 2021: Z8198 Faktura til AUB for kostophold medtager nu uddannelse/betegnelse

15/1 2021: Z8052 Årselever AMU har nu kolonnerne fag-kortbetegnelse, elevuger, fritekst, ansvar, akt.afd., og en fejl indført for en uge siden er rettet.

15/1 2021: Nu vælger tjekjobbet omkring skolehjemselevers TMK at elever med uddannelsesaftaler ikke skal have U18-TMK. Z8303 tjekjobbet er justeret tilsvarende.

15/1 2021: Z8250 krævede at eleverne var stamholdsplacerede hvis man afgrænsede holdet med jokertegn. Nu kræves det kun, hvis man afgrænser på %.

15/1 2021: Mere ensrettede krav til indberetningerne af AMU-elever slår igennem fra i dag, også i udskrifterne Z8052 (TMK-typen skal være AMU og også passe til FKB’en), Z8302 (Tjekjobbet viser nu fejl hvis TMKtypen ikke er AMU) og Z8302V (Tjekker nu vutmk for aktivitetstype AMU, aflyst hold og fag/uddannelse-match).

15/1 2021: Ny udskrift: Z8053 Årselevliste for Åben Uddannelse er nu oversat til UDDATA+

12/1 2021: Z8050a fuldtidsårselever har nu Navisionansvar og -formål med.

12/1 2021: Holdudskrifter såsom Z492 kan nu vise EAN nr. – mens CVR nummer vises på SE-nr’s plads

11/1 2021: Holdudskrifter såsom Z492 viste mærkelige data de seneste dage. Det er rettet nu, og i morgen kan Z494 også vi p-nummer.

8/1 2021: Nu er Z492 og andre holdudskrifter i stand til at finde fritekst, CVR, Betalingsstatus, kursiststatus og rekvirent. Og Z492 sorteres efter CPR.

8/1 2021: Holdudskrifter har hidtil fejlet når de var tomme – nu viser de statusen Tom.

8/1 2021: Z8052 AMU årselever medtager nu bidrag (varighed/200) samt flere taksametre

6/1 2021: Z8393 medtager nu ansvarsområde og så var der rettet en elevtællingsfejl

5/1 2021: Z8103 er nu oversat til UDDATA+, den velkendte Mandagsliste

5/1 2021: Z079 og Z8312 har nu en mindre restriktiv holdafgrænsning. Den eksisterende blokerede hvis brugen af % og _ gjorde at for mange hold kom i spil.

5/1 2021: Vejen BC har nu sit studiekort

5/1 2021: Z-udskrifter ser nu bort fra 1107 afsluttede aftaler – undtagen Z800 der er et råt aftaletræk, og Holdudskrifter samt Z8312 og Z8311 der blot nedprioriterer at vise disse aftaler fremfor andre. Og de fremhæves som fejl_4 på Z8304

5/1 2021: Fejl i CPR på Z8105 er nu rettet

5/1 2021: Nu henter Z8082 også tlf, og primært kontaktoplysninger fra PRIM og PRIT felterne.

5/1 2021: Z8054 Årselevliste skolehjem er nu oversat til UDDATA+

5/1 2021: Holdudskrifter såsom Z494 prioriterer nu egne, og sekundært ikkeafbrudte aftaler. Og er det en fremmed aftale, vil lærestedsnavnet efterfølges af en *, og aflyste aftaler efterfulgt af #.

18/12 2020: AMU Nordjylland har fået deres studiekort.

18/12 2020: Z8431 ændres så den viser skoleforløb, der overlapper med den afgrænsede periode, i stedet for at starte i den.

16/12 2020: Z8305 vil fra onsdag kun kategorisere fagplaceringer med START i den valgte periode, som indberetningsbare. Desuden forventes rekvirent at være UVM og eleverne må ikke gå på uddannelse 2411.

11/12 2020: Z491 og andre holdudskrifter der plejer at kunne vise AMU-arbejdsgiver skulle nu kunne det.

10/12 2020: Z8305 er nu synkroniseret med ÅU indberetningstrækket og den sidste kolonne fortæller, om denne linje ville blive indberettet under en indberetning eller ej. Desuden rettelse af slutdatokolonnen

8/12 2020: Z8305 til at tjekke sine ÅU medtager nu tilskud JN feltet
8/12 2020: Ny udskrift: Z8305V til at tjekke sine ÅU elevers varighedsuafhængige tilskud.

7/12 2020: Ny udskrift: EASY-udskriften B494 har fået en pendant i den nye Z8220 udskrift. Den bruges til at få overblik over alle opkrævninger. (Hvor Z8105 fokuserer på AMU)

4/12 2020: Z425 er nu oversat fra EASY-version til uddataplus-version. Det er en frafaldsstatistik på elever. Man skal dog være obs på definitionen af hvornår et elevforhold på skolen er startet og stoppet eller skiftet til noget andet. Så der kommer til at være flere frafaldsstatisstikker. Z425/429 er ret populære, men det er Z817x-serien også. Kun Z425 er pt på UDDATA+.

4/12 2020: Ny udskrift: Z8305 tjekker alt hvad der ligner Åben Uddannelse og viser attributter der er afgørende for indberetning.

2/12 2020: SOSU Esbjerg har nu deres studiekort

1/12 2020: Ny udskrift: Z8431 Skoleforløbsoversigt er inspireret af EASY’s B431. Nogle bruger den til at tjekke AUB af med.

1/12 2020: Z8105 er nu beriget med fakturanummer og evt. betalingsdato, og forfaldsdatoformatet er rettet

1/12 2020: Z8311 medtager nu arbejdsgiver for AMU-elever. Når et felt både kan have praktik- og AMU-informationer, hedder feltet typisk “arb_…”. Hvis kun den ene slags kan være der, står der hhv. “lærested_” eller “amu_”  For praktikelever vises arrangerende skoles navn, både på Z8311 og Z8312.

27/11 2020: Z8312 er rettet – der kom dubletter når der var tale om AMU-elever på flere hold.

26/11 2020: Z8052 medtager nu FKBUN- og BETAX taksametrene for de forskellige AMU-bidrag.

24/11 2020: Z8312 medtager nu om det er en stamholdsplacering, samt amu-virksomhedsoplysninger.

18/11 2020: Z8312 medtager nu startpassword

18/11 2020: Rettelse: Afgrænsningen “Vis kun én holdplacering pr elev” har været uvirksom indtil nu. Den findes blandt andet på holdudskriften Z494.

17/11 2020: Z8393 viser nu elevantal

12/11 2020: FGU skolerne Trekanten, Aalborg, Øresund og Lolland har fået studiekort med titlen Z09-Fxx – hvor xx er de sidste to cifre i deres inst.nr.

12/11 2020: Rettelse: Z8004 regnede rollerne U, V og W som undervisning. Det skal selvfølgelig være X i stedet for W.

11/11 2020: Rettelse: Z8303 tog elever med der havde skolehjemselev-skoleforløb, som de ikke var bookede på. Men de havde nogle gange booket deres skolehjem på et samtidigt, andet forløb og det er selvfølgelig ok, så der kommer færre fejl_5 nu.

11/11 2020: Holdudskrifterne Z065, Z079, Z091, Z480, Z491 og Z492 er nu oversat til UDDATA+.

9/11 2020: SOSU Nykøbing og Jordbrugets Uddannelsescenter har fået overført deres studiekort til UDDATA+.

6/11 2020: Ny udskrift: Z8393 er en CSV version af den savnede Z393 fra EASY-tiden.

6/11 2020: Z8050a har nu både bidrag og restbidrag separat

5/11 2020: FGU-udskrifterne Z8502 om kommunalt bidrag og Z8503 FGU-fravær er nu gjort synlige for andre end FGU-skolerne. Dermed har EUD skolerne alle Z-udskrifter til rådighed, der er udviklet til UDDATA+, mens visse (fx omkring AMU) er gjort usynlige for FGU for ikke at forvirre unødigt.

4/11 2020: Z070-Z076 er nu alle oversat til UDDATA+.

4/11 2020: Z800 Har nu P-nr med.

3/11 2020: Z130 er nu oversat til UDDATA+. Det er en holdudskrift der viser elevens andre hold.

2/11 2020: FGU SØJ har nu også studiekort. Det hedder Z09-F34

2/11 2020: Vi skruer lige Z8105 den modsatte vej af den 30/10 og viser nu flere elever, også ret ‘ufærdige’ AMU-elever, der måske ikke er helt færdigregistreret. Z8105 omhandler nemlig status på fakturaer, som foregår ret tidligt i processen. Nu medtager Z8105 alle elever, blot de er på uddannelse 2411, på et AMU-hold der er færdigoprettet og ikke er aflyst. Om faget er godkendt og rekvirent/bet_stat etc. er udfyldt spiller ingen rolle i Z8105.

2/11 2020: Z8500 medtager nu elevens kontaktoplysninger, og Z8312 medtager afdeling

2/11 2020: Ny udskrift: Z8050a er en simplere version af Z8050.

30/10 2020: Z082 med UNI-login og startpassword er nu oversat til UDDATA+. Den viser eleverne på labelform, så man kan klippe den op.

30/10 2020: Elever med tom rekvirent eller kursiststatus optræder ikke længere i Z8105. Men det bliver snart ændret – Z8105 skal køres i starten af et AMU forløb hvor ikke alt andet kan forventes at være i orden så Z8105 skal ændres tilbage til at vise flere elever.

29/10 2020: FGU HLSS er første FGU-skole med studiekort. Det hedder Z09-F30 (30 referer til institutionsnummeret)

29/10 2020: Fejlrettelse af dublerede elever på Z073, men det gjaldt også alle andre Holdudskrifter. Mere specifikt blev elever dubleret hvis deres værger har haft skiftet adresse.

27/10 2020: 8 varianter af holdudskrifter med forskelligt antal kolonner er udgivet på UDDATA+. Det er Z083-Z090.

20/10 2020: Karakterudtrækket Z8251 medtager nu fagniveau.

20/10 2020: Ny udskrift: Z8157 er grundlæggende Z8057 med hold på og uden 3 ugers regel. Ved samlæsning af hold kan timerne blive dubleret, og dét beskrives i en samlæsningskolonne. Den kan bruges til at genskabe Z388-udskriften vi a en simpel pivot.

20/10 2020: Z8303 er nu rettet så den ikke fejler længere.

10/10 2020: Z8051 kan nu afgrænses på en enkelt uddannelse. Bemærk linket til vejledningen. Den peger over i vores nye kundesystem, som al vores Z-dokumentation for tiden er ved at migrere over til.

10/10 2020: Z8312 kiggede kun i evt brugerprofiler efter mail/tlf på værger. Nu kigger den også i kontaktoplysninger og har derfor betydelig større chance for at finde kontaktinfo.

10/10 2020: EUC Sjælland har nu deres studiekort

8/10 2020: Mindre rettelse – der står nu 0 i stedet for ingenting i Z8112 hvor tælleperioderne ikke har noget bidrag.

8/10 2020: Der er kommet en mere korrekt definition af om lånet af udlånte AMU-hold har den rette godkendelse. Det afspejler sig også i Z8052, Z8302, Z8105, Z8302V.

7/10 2020: Z8304 viser nu korrekt ÅE-rekvirent.

7/10 2020: Mindre rettelse. I Z8312 er det sikret at kun elevrolle-unilogins optræder på elever. Tilsvarende med elevroller på brugerprofilen i Z8066, Z8266 og Z8500.

7/10 2020: Nu tjekkes gennemførende og godkendt skole som juridiske afdelinger. Det gælder i AMU-indberetning såvel som i Z8052 årselevlisten. I tjeklisten Z8302 og Z8302V optræder det som hhv fejl_14 og fejl_5.

6/10 2020: Z8302V er opdateret med de nyeste tjek: Fire slags betalingsstatus-fejl og to slags rekvirentfejl optræder nu i kolonnen fejl_2. Z8302 viser disse slags fejl i kolonnen fejl_13. Z8302V viser også, om der er forskel i et varighedsuafhængigt tilskuds indberetningsdato ligger i samme kvartal som den tilknyttede fagperiodes ÅE-indberetning. Endelig udelades rekvirenten AAT fra Z8052 Årselevlisten

6/10 2020: Z494 medtager nu kontaktlærer og Z136 virker nu også med hold, der ikke er stamhold.

2/10 2020: Z8312 har strammet op på, hvilket skoleforløb (og afledte attributter), der vises. Nu skal skoleforløbet overlappe med holdplaceringen – af evt flere skoleforløb vises det sidste.

1/10 2020: Z8105 Manglende opkrævningslinjer er nu oversat i en form der matcher UDDATA+’s måde at ‘tale’ med Navision på. Denne version kan også tjekke manglende betalinger

30/9 2020: Z8093 viser nu også status og bemærkning

28/9 2020: Vi beregner nu korrekt alderen på elever med CPR, der starter med 6, 7, 8 eller 9. Det betyder noget for Z8312 og Z8311 om værgen skal med, for Z8303 om eleven er under 18 i TMK-tjekket. Z8198 har også et U18 felt, Z8030 og Z8093 har et fødselsdagsfelt, og Z8500 har bøde værge og fødselsdag med.

28/9 2020: Z8093 Alle Ansøgninger er nu oversat til UDDATA+

24/9 2020: Nu er Z8197 “Manglende skema på skoledage” oversat til UDDATA+.

23/9 2020: Nu er den foreslåede TMK på skolehjemselever ensrettet mellem skolehjemsmodulet, Z8303 og det kommende skolehjems-tjekjob. Prioriteringen er først at se på frafaldstruethed, så praktik, så skoleforløb. Under hver hovedkategori ses på forsørgerstatus, så U18, og ellers standard -TMK.

22/9 2020: AMU indberetningen er blevet rettet omkring udlånte hold i weekenden, og så følger Z8052. Rettelsen fra tidligere på ugen omkring også at indberette ikke-udbudte hold, er også kommet med i Z8052 ÅE-udskriften nu.

18/9 2020: College 360 har nu deres studiekort

18/9 2020: Z8112 Bidragsperiodeoversigt og Z800 Aftaler er oversat til UDDATA+. Z8050 viser nu CØSA kontonr. for alle elever. To nye statistikker for afleveringsgraden af opgaver er oprettet: Z8386 og Z8387.

16/9 2020: Klassespejlene Z064, Z069 og Merit-udskriften Z136 er nu oversat til UDDATA+ (Se Holdudskrifter). Z8501 til at tjekke for fejl i oprettelsen af elever er nu tilgængelig for andre end FGU-skoler.

16/9 2020: ÅE tjeklister Z8302 og Z8303 er repareret efter at have fejlet.

12/9 2020 UCRS kan printe studiekort fra i dag lørdag.

11/9 2020 Holdudskrifter, som fx Z494 manglede CVR, elevadresse og skolehjemsoplysninger. Desuden var skole- og datofelterne ikke opdaterede før nu.

9/9 2020: Ny udskrift: Z8251 finder alle meritter og fritagelser på eleverne.

9/9 2020: Punktummet i treugersregel-kolonnen i Z8057 er rettet til komma så excel opfatter det som tal, ikke tekst.

7/9 2020: Vi begynder så småt at vække de gode gamle Holdudskrifter til live. I første omgang prøver vi med Z494 (kun pdf) og Z073, samt 5 af VidenDjurs’ studiekort. Herfra kan vi bygge ud med flere af de kendte Z-numre og at finde alle de datafelter, I er vant til.

29/8 2020: Holdudskrifterne Z8066, Z8266, Z8311 og Z8312 udelader nu afdøde elever. De er stadig med i FGU overblikket Z8500, men markeres i særskilt kolonne.

26/8 2020: Z8312 henter nu praktiksted på samme måde som Z8311: Udskriften kan godt vise andre skolers aftale, men prioriterer at vise en af skolens egne først – og findes der kun eksterne aftaler, markeres de med * .

26/8 2020: Z8052 årselevliste AMU kan nu nøjes med at vise fagplacerings-perioder, hvor varighed_dage ikke matcher den timebaserede udregning.

25/8 2020: Rettelse: Z8057 kunne dublere lærere, der havde været på flere afdelinger. Nu vælges kun dagens aktuelle primærafdeling, hvis der findes en. Desuden er decimaltalsformatet ændret fra punktum til komma, og dermed excelvenligere.

21/8 2020: Nu er Z8052 AMU Årselever oprettet på UDDATA+. Indtil videre er der færre kolonner end EASY-versionen. Der er flere varigheds-kolonner til at bruge til fejlsøgning den kommende tid.

I løbet af sommeren – først landet i denne blog med forsinkelse 13/8:
7/8 2020: Samtidig med justering af indberetningen af AMU, er Z8302 ændret så feltet beregnet_betalings_status viser den indberettede betalingsstatus eller en sigende tekst hvis aktiviteten på eleven ikke er indberettet. Og hvis eleven er IV-elev (ikke uddannelse 2411), vises det i en ny fejl_12 kolonne
5/8 2020: Z8303 har fået en notits på linjerne hvis eleverne fylder 18 i løbet af det bemeldte kvartal. Kolonnen hedder obs_7. Desuden medtages skoleforløbsnavn
5/8 2020: Ny udskrift Z8302V er ligesom Z8302 et AMU-ÅE-tjek – men handler om de varighedsuafhængige tilskud.
5/8 2020: Z8303 har nu en mere korrekt definition af om der skal gættes på skolepraktik-TMK i kolonnen Obs_6.
5/8 2020: Ny udskrift oversat til UDDATA+: Z8051 Årselevudskrift for skolepraktik
5/8 2020: Z8301 medtager nu flere fejltjek.
5/8 2020: Z8503 medtager nu elevens stamhold. Har eleven ikke et stamhold, skrives en * efter navnet. Er der flere hold, vælges det sidste.
5/8 2020: Z8311 skal kan også vise andre skolers aftale. Der står en * efter CVR, hvis det ikke er skolens egen aftale

10/7 2020: Z8050 medtager nu indberetningsdatoen, så man ikke selv skal lave en formel for at samle bidragene med tælledato fra den 16. til den 15. tre måneder senere.

9/7 2020: Z8312 medtager nu selve aktivitetens start- og slutdato

4/7 2020: Z8302 feltet ‘Tæller med i datodefinition’ matcher nu hvad der indberettes. At S og ÅV indberettes i hvert enkelt kvartal efter fagplaceringens slutdato, mens det for indberetningsprincip P alt sammen hører til på holdets slutdatos kvartal.

1/7 2020: Rettelse: Medarbejderafdelingen kom ikke rigtigt med i Z8082 og Z8501.

26/6 2020: Z8066 og Z8266 er nu oversat til UDDATA+. De er to varianter af en udskrift, der viser et holds elev, og så hver enkelt elevs kæde af holdplaceringer.

24/6 2020: Z8500 medtager nu værgeoplysninger

22/6 2020: Z8082 har nu fået fjernet ansættelsesdato, ose_ansvar, dellønstæller/-nævner og sls-perioden, da sls-oplysningerne er et forældet øjebliksbillede af lønoplysninger fra konverteringsdagen. Z8500 er nu synlig for EUD skoler – det skulle være sket 9/6, men ved en fejl blev den fjernet igen.

19/6 2020: EN10 udskriften er nu på det nye UDDATA+. Den viser manglende fraværsregistrering på AMU-hold.

19/6 2020: Z8312-rettelsen 17/6 bragte en fejl med sig så udskriften har ikke kunnet køre onsdag og torsdag.

17/6 2020: Værger for myndige elever over 18 vises ikke længere på Z8311 og Z8312 .Sidstnævnte medtager nu også begge værger.

15/6 2020: De sidste 3 Z-udskrifter har nu ændret format på CPR numre til at indeholde bindestreg, for at excel ikke ødelægger fomateringen. Men hvis du møder et datasæt uden bindestreg i CPR eller har andre tekstfelter, excel opfatter som tal, har vi forfattet denne hjælpeside: Sådan ødelægger Excel dine CPR numre og sådan fikser du det

10/6 2020: Z8312 holdudskriften har fået en række nye kolonner.

9/6 2020: Z8082 Medarbejder data er nu udgivet til UDDATA+.

9/6 2020: Z8500 er egentlig opfundet til FGU-skoler, men nu er Z8500 også udgivet til alle andre skoler. Den indeholder en linje pr elevforhold.

8/6 2020: Ny udskrift: Z8212 viser en eksamensbegivenheds elever og deres sidste standpunktskarakter på faget. Det bruges som tastebilag til de elever, der skal have kopieret STA karakteren over som EKS karakter, grundet Corona.

29/5 2020: Nu er CPR formatet i alle Z-udskrifter skiftet til 000000-0000 – det er mere holdbart i Excel – fire udskrifter havde ikke fået rettet formatet.

28/5 2020: Ny udskrift: Z8050 Årselevliste Fuldtid findes nu også på UDDATA+ – i en forsimplet form.

27/5 2020: Ny udskrift: FGU Fraværsliste Z8503.

27/5 2020: Z8312 holdelevlisten medtager nu elevtype.

27/5 2020:  SU-tjeklisten Z8310A ser nu bort fra fremtidige skoleforløb og er rettet så det er seneste elevforhold, der kigges på.

26/5 2020: Fra nu af vil elevens 4 cifrede uddannelseskode hedde “uddannelsesnr” og det fra skoleperioden hedde “cøsa-kontonr”. I dg rettes det på Z8301 og andre Z-udskrifter kommer snart. Tilsvarende bliver det en konvention at CPR-numre vises som 000000-0000, da det er mest ‘holdbart’ i Excel.

21/5 2020:Endnu en lille justering af mulige fejlværdier fra Z8304

21/5 2020: Z8304 Skolepraktik totaltrækket er justeret lidt. Flere fejltyper vises nu.

18/5 2020: Holdudskriften Z8312 har fået en række af de kolonner, som holdudskriften Z8311 allerede havde. Forskellen på de to er jo antallet af linjer. Z8311 har 1 pr elev, Z8312 har 1 pr elev pr hold. Desuden medtager den på hver linje en arbejdsgiver, speciale og skoleforløb (ud vælger én, hvis der passer flere til holdplaceringen)

18/5 2020: SU-tjeklisterne Z8310 og Z8310A viser nu evt. SU-ophørsdato, og A-udskriften, der fokuserer på elever, der ser fejlagtige ud, tager nu hensyn til det, hvis eleven ER ophørt med SU. Desuden fejlrettelser i trækket af uddannelsesaftaler.

14/5 2020: Rettelse Z8198 skulle have været udgivet i weekenden, men det er reelt set ikke sket før nu.

14/5 2020: Rettelse/ændring: Z8250 Dels kom de forkerte karaktere nogle gange ud, dels blev ikke alle former for meritter medtaget, når man bad om det.

14/5 2020: Ny udskrift Z8310A Elever fra Z8310 SU-kontrol der bør tjekkes er en version af Z8310, der kun fokuserer på ‘mistænkelige’ elever, altså elever, der måske ikke er SU-berettiget.

13/5 2020 Z8250 Karakterudskrift trækker karakterer til csv, inspireret af den gamle Z250. NB der er opdaget en fejl, der bør rettes inden man anvender den!

12/5 2020: Z8198 Faktura til AUB for EUD kostophold findes nu i UDDATA+ udgave.

5/5 2020: Rettelse: Z8311 – elever kom ikke ud, hvis de ikke havde både holdplacering og skoleforløbsplacering på den afgrænsede prdato. Nu kommer de ud uanset hvad de har af skoleforløbsforhold. Desuden var et årstal i Z8004 outputtet trecifret.

30/4 2020: Æ, ø og å skulle gerne blive vist rigtigt i Z-udskrifterne nu, når man åbner csv filen med Excel.

29/4 2020: Ny udskrift: Z8312 Holdplaceringer er en holdudskrift, hvor man viser hver elev en gang pr hold (pr AMU fag) over en periode. Den viser i første omgang primært UNI-login.

28/4 2020: Z8311 Holdudskriften kan afgrænses på hold, og viser ét hold pr elev. Desuden er der rettet lidt for at sikre at hver elev kun kommer med én gang.

28/4 2020: Z8004 med et par ændringer: Dato-detaljering, Medarbejder-CPR, uddannelsesgruppering og løbenummerafgrænsning.

24/4 2020: Ny udskrift: Z8311 er en holdudskrift med elevernes værge- og lærestedsoplysninger. I første omgang viser CSV udtrækket alle skolens elever der er i gang på hold på den valgte dato.

21/4 2020: Ny Udskrift: Z8030 er nu oversat til uddata+. Den viser for en gruppe at elever med skoleforløb i den valgte periode, ALLE elevens skoleforløb i skolens historie.

9/4 2020: Ny udskrift: Z8310 CSV for SU indskrivningskontrol viser alle elever som pr. dags dato får SU

3/4 2020: Alvorlig fejl opdaget i Z8502 og rettet kl 13:43 fredag den 3.april.
Alle TMK har været godkendt siden at kravet om at rekvirent skulle være UVM tidligere på ugen blev indført.
En 21 af de 27 skoler fik indberettet for meget, med mellem 0,125 og 10,15 Årselever for meget.

1/4 2020: Z8502 afgrænses nu på finansår i stedet for datoer

30/3 2020: Z8302 medtager nu yderligere fejlkoder angående om et hold er aflyst eller mangler udbud.

16/3 2020: Z8301 giver det fulde overblik over fuldtidselever med hensyn til ÅE-indberetning og evt. manglende ÅE, ligesom de tre søsterudskrifter herunder.

7/3 2020: Ny udskrift Z8304 bruges som Z8302/3 til manuelt at gennemgå forskellige elever relateret til skolepraktik for at se, om de har givet tilskud eller ej.

6/3 2020: Ny udskrift Z8303 bruges som Z8302 til manuelt at gennemgå forskellige elever relateret til skolehjem for at se, om de har givet tilskud eller ej, og om det er med det rette tilskudsmærke.

3/3 2020: Ny udskrift Z8302 bruges til manuelt at gennemgå alt AMU-aktivitet for at se om alle nødvendige data til indberetning er til stede. Der er søsterudskrifter på vej i Fuldtid, Skolehjem og Skolepraktik, der får nummerserien Z8301-Z8304.

28/2 2020: Ny udskrift til FGU: Z8502 FGU indberetning af kommunalt bidrag til CØSA. Den finder alt årselevbidrag pr. CPRnr med tælledato i den valgte periode. Det er til en speciel CØSA formular, FGU skal indberette en csv fil i.

3/2 2020: Fejlrettelse – Z8004 viste uge 01, 2018 for de allersidste hverdage i 2018. Den skriver nu uge 1 2019 for fx den 30.december 2018.

24/1 2020: Nu viser Z8004 også aktivitetens ansvarsområde. Bemærk at der stadig afgrænses på medarbejderens ansvarsområde. En lille fejlrettelse – så skemalagte timer uden undervisningsrolle får timetypen A, ikke U.

24/1 2020: Ny udskrift: Z8300 Elever med uddannelsesaftale der ikke er forløbsplaceret. En tjekliste, der kan køres i ny og næ.

23/1 2020: Z8004 Timeseddel findes nu i en STUDIE+ version, dvs. til EUC Syd. Der er lidt andre definitioner end EASY versionen, så vejledningen er nu opdelt.

22/1 2020: Z8500 medtager nu flere adresseoplysninger, elevens aktuelle hold (hovedholdet, hvis man har flere), alder pr dags dato og aktuel kontaktlærer (ældste kontaktlærerforhold, hvis flere)

21/1 2020: Udskrifter, der vist CPR nummer havde en fejl, så ingen kunne vælge at se 10 cifre. Det kan folk nu med de rette rettigheder.

16/1 2020: Rettelse: Z8501 viste alt for mange ‘fejl-elever’. Det skyldes at vi i sidste uge begyndte at hente værger, som så slog ud på Z8501, da de jo hverken er elever eller ansatte.

18/11 2019: Z8057 virker igen. Noget man skal være obs på foreløbigt i de nye Z-udskrifter er, at vi i CSV udtrækkene her har samme mængde kolonner uanset afgrænsningerne. Så ved hhv J og N til “medtag detaljer”, vil alle eller blot halvdelen af kolonnerne have indhold. Man kan så spekulere om det giver mening at have muligheden for at fravælge detaljer, men vår der sker en gruppering og sammentælling som i Z8057, kan det godt give mening.
En anden deltalje er vejledningen, som der linkes til her. For gamle udskrifter, der er kopieret over, vil der givetvis være kolonner fra EASY tiden, der ikke har en pendant i det nye studiesystem. Så den nye version af Z8057 mangler to kolonner, der optræder i vejledningen, så længe EASY versioner også er kørende.

15/11 2019: Nu virker Z8500, 8501 og Z8139 igen. Z8057 fejler fortsat.

12/11 2019: Hele Bestillinger-modulet har ikke virket en tid endnu – vi håber at opdateringen i nat løser det.

11/11 2019:Rettelse: Z8500 holdt op med at virke da ydelsesgrundlagstabellen ændrede struktur. Det rettes nok 12/11.

8/11 2019:Ny udskrifter: Z8501 viser forskellige fejltyper i oprettelse af elever og medarbejdere, der har været oplevet på FGU. Z8057 og Z8139 er gamle kendinge fra EASY-tiden.

1/11 2019: Ny udskrift: Z8500 giver FGU skolerne et overblik over ALLE elevforhold på skolen.